Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

Bibliografia

Teksty źródłowe

Aeschyli septem quae supersunt tragoediae. Recensuit Gilbertus Murray, editio altera, OCT, Oxonii e Typographeo Clarendoniano 1955, reprinted 1960.

Aristophanis Comoediae. Recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt F.W. Hall [et] W.M. Geldart, OCT, Oxonii e Typographeo Clarendoniano t. I 1906, reprinted 1960, t. II 1907, reprinted 1959.

Demosthenis Orationes. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit S.H. Butcher (I et I,ii), W. Rennie (II,ii et III), OCT, Oxonii e Typographeo Clarendoniano t. I 1903, reprinted 1958, t. II,i 1907, reprinted 1955, t. II,ii 1921, reprinted 1958, t. III 1931, reprinted 1960.

Diels H., Kranz W., Die Fragmente der Vorsokratiker, 5. Aufl., Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1934.

Euripidis Fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Gilbertus Murray, OCT, Oxonii e Typographeo Clarendoniano vol. I 1902, reprinted 1955, vol. II 1904, reprinted 1957, vol. III 1909, reprinted 1960.

Herodoti Historiae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Carolus Hude, Ph.D., OCT, Oxonii e Typographeo Clarendoniano1909, third edition 1927, reprinted 1960.

Hesiod, the Homeric Hymns and Homerica, with an English Translation by H. Evelyn-White, Loeb CL, W. Heinemann, London 1954.

Hippocrates with an English translation by W.H.S. Jones, Loeb CL, W. Heinemann, London 1957.

Homeri Opera. Recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt David B. Monro et Thomas W. Allen, OCT, Oxonii e Typographeo Clarendoniano t. I 1920, reprinted 1959, t. II 1920, reprinted 1958, t. III 1917, reprinted 1957, t. IV 1919, reprinted 1958, t. V 1946.

Isaeus with an English translation by Eduard Seymour Forster, Loeb CL, W. Heinemann, London 1957.

Isocrates with an English translation by George Norlin, Loeb CL, W. Heinemann, London 1954.

Lysiae Orationes. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Carolus Hude, OCT, Oxonii e Typographeo Clarendoniano 1912, reprinted 1960.

Minor Attic Orators vol. I, with an English translation by K.J. Maidment, Loeb CL, W. Heinemann, London 1953.

Minor Attic Orators vol. I, with an English translation by K.J. Maidment, Loeb CL, W. Heinemann, London 1953.

Platonis Opera. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet. Oxonii e Typographeo Clarendoniano, Oxford University Press, vol. I–V, Oxford 1900–1907 (Eighteenth impression 1987, reprinted 1989).

Sophoclis Fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit A.C. Pearson, OCT, Oxonii e Typographeo Clarendoniano 1928, reprinted 1961.

Thucydidis Historiae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Henricus Stuart Jones, apparatum criticum correxit Johannes Enoch Powell, OCT, Oxonii e Typographeo Clarendoniano 1942.

Xenophontis Opera Omnia. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit E.C. Marchant, OCT, Oxonii e Typographeo Clarendoniano 1909.

Opracowania

W pracy wykorzystywano komentarze różnych autorów do wydań i przekładów w następujących seriach:

Collection des Universités de France, publiée sous le patronage de l’Association Guillaume Budé, Société d’ édition Les Belles Lettres, Paris 1920–.

Loeb Classical Library, W. Heinemann, London 1912–.

Biblioteka Klasyków Filozofii, PWN, Warszawa 1952–.

Zbiorowe wydanie spuścizny piśmienniczej Władysława Witwickiego, PWN, Warszawa 1957–1961.

Ponadto:

Ackrill J.L.

[1962], Recenzja: Patzig [1968], „Mind” 71 (1962), ss. 107–117.

Alcinoos

[1990], Enseignement des doctrines de Platon, introd., texte établi et comm. par J. Whittaker et trad. par P. Louis, Les Belles Lettres, Paris.

Alcinous

[1993], The Handbook of Platonism, transl. by J. Dillon, Clarendon Press, Oxford.

Ammonios

[1899], Ammonii in Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium, ed. M. Wallies, w: Commentaria in Aristotelem Graeca VI, 6, G. Reimer, Berlin 1899.

Aristoteles

[1960], Aristotelis Opera, ex. rec. I. Bekkeri, editio altera quam curavit O. Gigon, W. de Gruyter, Berlin.

Arnaud A., Nicole P.

[1958], Logika czyli sztuka myślenia, tłum. S. Romahnowa, BKF, PWN, Warszawa.

Arystoteles

[1990a], Analityki pierwsze, w: Dzieła wszystkie, przeł. K. Leśniak, t. 1., PWN, Warszawa.

[1990b], Analityki wtóre, w: Dzieła wszystkie, przeł. K. Leśniak, t. 1., PWN, Warszawa.

[1990c], Topiki, w: Dzieła wszystkie, przeł. K. Leśniak, t. 1., PWN, Warszawa.

[1990d], O dowodach sofistycznych, w: Dzieła wszystkie, przeł. K. Leśniak, t. 1., PWN, Warszawa.

[1990e], Metafizyka, w: Dzieła wszystkie, przeł. K. Leśniak, t. 2., PWN, Warszawa.

[1992], O częściach zwierząt, w: Dzieła wszystkie, przeł. P. Siwek, t. 3., PWN, Warszawa.

Auerbach Marian, Golias Marian

[1985], Gramatyka grecka, PWN, Warszawa.

Austin John Langshaw

[1952], Recenzja: Łukasiewicz [1988], „Mind” 61 (1952), ss. 395–404.

Baker A.J.

[1972], Syllogistic with complex terms, „Notre Dame Journal of Formal Logic” 13 (1972), ss. 69–87.

Barnes Jonathan

[1969], Aristotle’s Theory of Demonstration, „Phronesis” 14 (1969), ss. 130 sqq.

[1969], The Law of Contradition, „Philosophical Quarterly” 19 (1969), 302–309.

[1982], The Presocratic Philosophers, Routledge & Kegan Paul, London.

[1983], Terms and sentences: Theophrastus on hypothetical syllogisms, „Proceedings of the British Academy” 69 (1983), ss. 279-326.

[1995], Arystoteles, przeł. M. Siury, Urbański, Warszawa.

Barnes Jonathan (ed.)

[1995], The Cambridge Companion to Aristotle, Cambridge UP, Cambridge.

Barnes Jonathan, Schofield Malcolm, Sorabji Richard

[1980], Aristotle. A Bibliography. Study Aids, vol VII, Sub-Faculty of Philosophy, Oxford.

Barwise J. (ed.)

[1987], Handbook of Mathematical Logic, North Holland Publ. Co., Amsterdam-London.

Bessarion

[1927], Bessarionis Cardinalis Niceni et Patriarchae Constantinopolitani In Calumnitatorem Platonis Libri IV, ed. L. Mohler, F. Schöningh, Paderborn.

Beth Evert W.

[1946], Historical Studies in Traditional Philosophy, „Synthese” 5 (1946), 248–260.

Blandzi Seweryn

[1992], Henologia, meontologia, dialektyka. Platońskie poszukiwanie ontologii idei w Parmenidesie, IFiS PAN, Warszawa.

Bocheński Józef Innocenty M.

[1947], La logique de Théophraste, Librairie de l’Université, Fribourg.

[1963], Ancient Formal Logic, North-Holland Publ. Co., Amsterdam (3. wyd.).

Bornstein Benedykt

[1938], Początki logiki geometrycznej u Platona, w: „Przegląd Klasyczny” 4 (1938), ss. 529–545.

[1939], Jeszcze o matematycznych podstawach systemu Platona, „Przegląd Klasyczny” 5 (1939), ss. 90–100.

Buhle Johannes Gottlieb

[1791], Commentatio de Philosophorum graecorum ante Aristotelem in arte logica invenienda et perficienda conaminibus, „Commentationes Societatis Regii Scientiarum Gottingensis”, 11 (1791), ss. 234–259.

Champerius (Champier) Symphorianus

[1537], Libri VII. De Dialectica, Rhetorica etc., H. Petrus, Basilea.

Cherniss, H.

[1944], Aristotle’s Criticism of Plato and the Academy, J. Hopkins Press, Baltimore.

Ciszewski Marian

[1990], Kardynała Bessariona interpretacja filozofii Platona i Arystotelesa, RW KUL, Lublin.

Corcoran John

[1974], Aristotle’s Natural Deduction System, w: Corcoran J. (ed.), Ancient Logic and its Modern Interpretations. Proceedings of the Buffalo symposium on Modernist Interpretations of Ancient Logic, 21 and 22 April, 1972, D. Reidel, Dordrecht, ss. 85–131.

Dąmbska Izydora

[1972], Dwa studia o Platonie, Kraków.

[1980], Kilka uwag o rozwoju badań nad logiką Arystotelesa w ostatnim czterdziestoleciu, „Ruch Filozoficzny” 37 (1980), ss. 193–201.

de Gandt François

[1975], La Mathésis d’Aristote. Introduction aux Analytiques Seconds, „Revue des sciences philosophiques et théologiques” 59 (1975), pp. 564–600 i 60 (1976), pp. 37–84.

de Reiffenberg Frédérick Auguste

[1833], Principes de la Logique suivis de l’Histoire et de la Bibliographie de cette Science, L. Hauman et co., Bruxelles.

de Strycker Emile

[1932], Le Syllogisme chez Platon, w: „Revue Néo-Scholastique de Philosophie” 34, Louvain 1932, ss. 42–56 & 218–239.

Dillon John

[1993], Commentary, w: Alcinous [1993].

Diogenes Laertios

[1984], Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przeł. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski i B. Kupis, PWN, Warszawa.

Dumitriu Anton

[1977], History of Logic, t. I., Abacus Press, Tunbridge Wells, Kent.

Dupréel E.

[1922], La légende socratique et les sources de Platon, Sand, Bruxelles.

Easterling P.E., Knox B.M.W.

[1989–1990], The Cambridge History of Classical Literature, vol. 1. Greek Literature, Cambridge UP, Cambridge.

Euclides

[1969–1972], Elementa, ed. I.L. Heiberg, E.S. Stamatis, Teubner, Berlin, vol. 1–3.

Frede Michael

[1974], Stoic vs. Aristotelian Syllogistic, „Archiv für Geschichte der Philosophie”, 56 (1974), ss. 1–32.

Gabbay D., Guenthner F. (eds.)

[1983], Handbook of Philosophical Logic, D. Reidel, Dordrecht.

Gajda Janina

[1989], Sofiści, seria „Myśli i Ludzie”, Wiedza Powszechna, Warszawa.

[1996], Pitagorejczycy, seria „Myśli i Ludzie”, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Geach Peter Thomas

[1974], Logic matters, Blackwell, Oxford.

Göransson T.

[1995], Albinus, Alcinous, Arrius Didymus, „Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg.

Grote George

[1872], Aristotle, Murray, London, vol. I–II.

Guthrie W.K.C.

[1962–1981], A History of Greek Philosophy, vol. 1–6, Cambridge UP, Cambridge.

Heath Th.

[1921], A History of Greek Mathematics, Clarendon Press, Oxford.

Jaeger Werner

[1961], Paideia: the Ideals of Greek Culture, transl. by G. Highet, B. Blackwell, Oxford.

[1962], Aristotle, transl. R. Robinson, Clarendon Press, Oxford.

Jakubanis Henryk

[1938], Recenzja: Zbigniew Jordan, O matematycznych podstawach…, „Przegląd Filozoficzny” 41 (1938), ss. 422–8.

Jezierski A.St.

[1888], Błąd logiczny w Platona Eutyfronie w XI C-D, „Muzeum” 4 (1888), ss. 270–2.

Jordan Zbigniew

[1937], O matematycznych podstawach systemu Platona. Z historii racjonalizmu, PTPN, Poznań (Prace Komisji Filozoficznej t. VI).

[1937], Platon odkrywcą metody aksjomatycznej, „Przegląd Filozoficzny” 40 (1937), ss. 57–67.

[1937], Problematyka tzw. sokratycznych dialogów Platona, „Przegląd Współczesny” 8–9/1937, ss. 24–48.

Jurewicz Oktawiusz

[1992], Gramatyka historyczna języka greckiego. Fonetyka — fleksja, WN PWN, Warszawa.

Kahn Ch. H.

[1973], The Verb BE in Ancient Greek, D. Reidel, Dordrecht.

Kant Immanuel

[1986], Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, BKF, PWN, Warszawa, t. I–II.

Kirk G.S., Raven J.E., Schofield M.

[1983], The Presocratic Philosophers, Cambridge UP, Cambridge.

Kneale William, Kneale Martha

[1962], The Development of Logic, Clarendon Press, Oxford.

Kotarbiński Tadeusz

[1990a], Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, w: Dzieła wszystkie, t. I, Ossolineum, Wrocław.

Kotarbiński Tadeusz

[1990b], Wykłady z dziejów logiki, w: Dzieła wszystkie, t. III, Ossolineum, Wrocław.

Krokiewicz Adam

[1948], O logice stoików, „Kwartalnik Filozoficzny”, XVII, 1948, ss. 173–197.

[1958], Sokrates, PAX, Warszawa.

[1995], Zarys filozofii greckiej: od Talesa do Platona; Arystoteles, Pirron i Plotyn, Aletheia, Warszawa.

Krońska Irena

[1985], Sokrates, seria „Myśli i Ludzie”, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Krzyżanowski Juliusz

[1939], Symbolika ontologiczna czy algebra logiki (na marginesie artykułu p. B. Bornsteina, „Przegląd Klasyczny” 5 (1939), ss. 85–9.

Ledger G.R.

[1989], Re-counting Plato. A computer Analysis of Plato’s Style, Clarendon Press, Oxford.

Lee Richard

[1995], Necessity from Contingency: the Late Medieval Metaphysical Grounding of Scientific Necessity (dysertacja doktorska z filozofii, UJ, Kraków).

Leibniz Gottfried Wilhelm

[1875], Die philosophischen Schriften von…, hrsg. von C.J. Gerhardt, Berlin.

[1955], Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. I. Dąmbska, BKF, PWN, Warszawa, t. I–II.

Leśniak Kazimierz

[1968], Platon, seria „Myśli i Ludzie”, Wiedza Powszechna, Warszawa.

[1972], Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej, seria „Myśli i Ludzie”, Wiedza Powszechna, Warszawa.

[1975], Arystoteles, seria „Myśli i Ludzie”, Wiedza Powszechna, Warszawa.

[1990a], Wstęp tłumacza [do Analityk], w: Arystoteles [1990a], ss. 90–126.

[1990b], Wstęp tłumacza [do Topik], w: Arystoteles [1990c], ss. 330–342.

Leśniewski Stanisław

[1991], Collected Works, Kluwer, Dordrecht 1992.

Lewis Clarence Irving

[1918], A Survey of Symbolic Logic, Univ. of California Press, Berkeley.

Locke John

[1955], Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. B.J. Gawecki, BKF, PWN, t. I–II.

Lukas Franz

[1888], Die Methode der Eintheilung bei Platon. In einer Reihe von Einzeluntersuchungen darstellt von…, Pfeffer, Halle-Saale.

Lutosławski Wincenty

[1892], O logice Platona cz. 2, Księgarnia E. Wende i S-ka, Warszawa.

[1897], The Origin and Growth of Plato’s Logic, Longmans, London.

Łukasiewicz Jan

[1961], Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybrane, PWN, Warszawa.

[1987], O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa, PWN, Warszawa.

[1988], Sylogistyka Arystotelesa z punktu widzenia współczesnej logiki formalnej, przeł. A. Chmielewski, PWN, Warszawa.

Macnamara John

[1993], Logika i psychologia. Rozważania z pogranicza nauk, PWN, Warszawa.

Minakowski Marek Jerzy

[1994], De Socraticis Elenchis, Instytut Filozofii UJ, Kraków (rękopis pracy magisterskiej).

[1995], Is there a logical mistake in Plato’s Meno (89a1–5)?, w: 10th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Volume of Abstracts, Comune di Cesena.

[1998a], Is there a logical mistake in Plato’s Meno (89a1–5)?, w: Żarnecka-Biały [1998b], ss. 44–51.

[1998b], PSYCOP and the Ancient Greeks, w: Żarnecka-Biały [1998b], ss. 161–164.

Mueller Ian

[1974], Greek Mathematics and Greek Logic, w: Corcoran J. (ed.), Ancient Logic and its Modern Interpretations. Proceedings of the Buffalo symposium on Modernist Interpretations of Ancient Logic, 21 and 22 April, 1972, D. Reidel, Dordrecht, ss. 35–70.

Mulhern John J.

[1974a], Modern Notations and Ancient Logic, w: Corcoran J. (ed.), Ancient Logic and its Modern Interpretations. Proceedings of the Buffalo symposium on Modernist Interpretations of Ancient Logic, 21 and 22 April, 1972, D. Reidel, Dordrecht, ss. 71–82.

Mulhern Mary M.

[1974b], Corcoran on Aristotle’s Logical Theory, w: Corcoran J. (ed.), Ancient Logic and its Modern Interpretations. Proceedings of the Buffalo symposium on Modernist Interpretations of Ancient Logic, 21 and 22 April, 1972, D. Reidel, Dordrecht, ss. 133–148.

Patzig Günther

[1968], Aristotle’s Theory of the Syllogism: A logico-philological study of Book A of the Prior Analytics, transl. by J. Barnes, D. Reidel, Dordrecht.

Piotr Hiszpan

[1969], Traktaty logiczne, przeł. T. Włodarczyk, BKF, PWN, Warszawa.

Plethon (G. Gemistos)

[1973], Περὶ ὧν ᾿Αριστοτέλης πρὸς Πλάτωνα διαϕέρεται, za: B. Lagarde, Le «De differentis» de Pléthon d’auprès l’autographe de la Marcienne, „Byzantion” 43, 1973, s. 312–43.

Prantl Carl

[1855–1870], Geschichte der Logik im Abendlande, Hirzel, Leipzig, Bd. I–IV.

[1853], Über die Entwicklung der aristotelischen Logik aus der platonischen Philosophie, „Abhandlungen der königlischer Bayerischer Akademie” VII, 1, s. 129–211.

Prawitz Dag

[1975 ??], Ideas and results in proof theory, w: Proceedings of the Second Scandinavian Logic Symposium, ed. by J.E. Fenstad, North Holland Publ. Co., Amsterdam, ss. 235–261.

Prier Raymond Adolph

[1976], Archaic Logic: Symbol and Structure in Heraclitus, Parmenides and Empedocles, Mouton, Hague.

Prior A.N.

[1955], Formal Logic, Clarendon Press, Oxford.

Rips Lance J.

[1994], The Psychology of Proof: Deductive Reasoning in Human Thinking, MIT Press, Cambridge Mass.

Robinson Richard

[1941], Plato’s Earlier Dialectics, Cornell UP, Ithaca 1941, ss. 35–50.

Robinson Richard

[1942], Plato’s Consciousness of Fallacy, „Mind” 51, 1942, ss. 97–114.

Ross William David

[1949], Aristotle, Methuen, London (5. wyd.).

[1960], The Development of Aristotle’s Thought, w: Aristotle and Plato in the mid-fourth century, ed. I. Düring and G.E.L. Owen, „Studia Graeca et Latina Gothoburgensia” XI, Göteborg.

Ryle Gilbert

[1965], Dialectic in the Academy, w: Bambrough Renford (ed.), New Essays on Plato and Aristotle, Routledge, London.

Schaerer R.

[1952], La Préhistoire de la dialectique et du syllogisme d’après Homère et les suppliantes d’Eschyle, „Revue de Métaphysique et de Morale” 57 (1952), ss. 285–312.

Scholz Heinrich

[1965], Zarys historii logiki, Warszawa.

[1969], Die Axiomatik der Alten, w: Mathesis Universalis, Benno Schwabe Verlag, Basel.

Shorey Paul

[1924], The origin of the syllogism, „Classical Philology” 19 (1924).

Siwek Paweł

[1992], Wstęp tłumacza [do Krótkich rozpraw psychologiczno-biologicznych], w: Arystoteles, Dzieła wszytkie, t. 3., PWN, Warszawa, ss. 148–184.

Smiley Timothy J.

[1962], Syllogism and quantification, „The Journal of Symbolic Logic” 27 (1962), ss. 58–72.

[1973], What is a syllogism?, „Journal of Philosophical Logic” 2 (1973), ss. 136–154.

Smith Robin

[1982], The Syllogism in Posterior Analytics I, „Archiv für Geschichte der Philosophie” 64 (1982), pp. 113–135.

[1984], Aristotle as Proof Theorist, „Philosophia naturalis” 21 (1984), pp. 590–597.

Solmsen Friedrich

[1929], Die Entwicklung der aristotelischen Logik und Rhetorik, Weidmann, Berlin (Neue Philologische Untersuchungen, ed. W. Jaeger, Heft 4.).

[1951], Aristotle’s Syllogism and its Platonic Background, „Philosophical Review” 60 (1951), ss. 563–71; przedruk: Hager F.-P. (ed.), Logik und Erkentnislehre des Aristoteles, Darmstadt 1972.

Sprague Rosamond Kent

[1962], Plato’s Use of Fallacy, Barnes & Noble, New York.

Steinthal H.

[1890], Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern, mit besonderer Rüchsicht auf die Logik, F. Dümmlers, Berlin, t. I–II.

Suchoń Wojciech

[1996], Sylogistyka. Interpretacja zakresowa, seria „Dialogikon”, Wyd. UJ, Kraków.

Suszko Roman

[1965], Wykłady z logiki formalnej, cz. I, PWN, Warszawa.

Świderkówna Anna

[1990], Słownik pisarzy antycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Thesaurus Linguae Graecae

[1990], Thesaurus Linguae Graecae Canon of Greek Authors and Works, Oxford UP, Oxford.

Thom Paul

[1986], The Syllogism, Philosophia Verlag, Munich.

Vlastos Gregory

[1969], Plato’s ‘Third Man’ Argument (Parm. 132A1–B2): Text and Logic, „Philosophical Quarterly” 19 (1969), 289–301.

Wesoły Marian

[1997], Z Bizancjum do Italii, czyli odzyskanie greckiej filozofii, w: „Europa Wschodu i Zachodu”, Poznań.

Whittaker John

[1990], Notes complementaires, w: Alcinoos [1990].

Żarnecka-Biały Ewa (red.)

[1998a], Między prawdą i normą a błędem, UJ, Kraków („Dialogikon” t. VI).

[1998b], Philosophy & Error, UJ, Kraków („Dialogikon” t. VII).


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.