Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

1. Układ pozycji katalogowej

Na każdą pozycję katalogową składają się cztery elementy:

 1. Tytuł, złożony z numeru kolejnego i oznaczenia źródła (tytuł dzieła i standardowa numeracja fragmentu).
 2. Krótki komentarz (najczęściej jedno zdanie), wyrażający temat fragmentu; w przypadku dialogu wymienia się również osoby mówiące w kolejności pojawiania się.
 3. Tekst oryginału z zaznaczoną powszechnie przyjętą numeracją ustępów i wierszy, według wydania opisanego jako źródłowe; w tekście tym podkreślone są wszystkie miejsca cytowane w następnym punkcie.
 4. Formalizacja fragmentu, podzielona na kroki dowodowe; każdy krok składa się z:
  1. cytatu z oryginału; wszystkie miejsca opuszczone są wykropkowane (oznaczenie „[…]”), a po każdym cytacie znajduje się jego dokładny adres, umożliwiający możliwie łatwe odnalezienie go w tekście oryginalnym (gdzie jest on podkreślony);
  2. formalizacji w języku oryginału; terminy w niej zawarte są maksymalnie zwięzłe, stąd czasem ich brzmienie dość znacznie oddala się od brzmienia oryginalnego;
  3. tłumaczenia tej formalizacji na język polski, co ma ułatwić jej lekturę osobom nie znającym greki;
  4. komentarza logicznego (na prawym marginesie); w przypadku założeń pojawia się określenie „Zał.” lub „Fakt” (jeżeli założenie nie jest wyartykułowane, ale jest oczywiste dla każdego wykształconego użytkownika języka); w przypadku wniosków wymienione są kolejno po przecinku przesłanki w kolejności rosnących numerów wierszy, po nich zaś znajduje się określenie wykorzystanej reguły (wszystkie reguły są przedstawione w punkcie 3. niniejszego rozdziału)
 5. Dodatkowo, w celu ułatwienia pracy czytelnikowi, zwłaszcza nieznającemu greki, dołączony jest co najmniej jeden przekład całego fragmentu. W przypadku Platona są to zazwyczaj przekład polski Witwickiego i angielski Jowetta.

Kroki zrekonstruowane (niezbędne w dowodzie, nie wyrażone jednak wprost przez autora, choć niewątpliwe) ujęte są w nawias kwadratowy „[ ]”, który obejmuje cały krok: zaczyna się przed numerem, a kończy po komentarzu logicznym. Z oczywistych względów w kroku takim nie ma cytatu z oryginału.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.