Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

112. Platon, Protagoras 359e4–360a5

Sokrates zmierza do wskazania, że tchórzostwo jest głupotą.

Sokrates, Protagoras:

359e4Πότερον, ἔϕην ἐγώ, 5καλὸν ὂν ἰέναι ἢ αἰσχρόν;

Καλόν, ἔϕη.

Οὐκοῦν εἴπερ 6καλόν, καὶ ἀγαϑὸν ὡμολογήσαμεν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν· τὰς 7γὰρ καλὰς πράξεις ἁπάσας ἀγαϑὰς ὡμολογήσαμεν.

᾿Αληϑῆ 8λέγεις, καὶ ἀεὶ ἔμοιγε δοκεῖ οὔτως.

᾿Ορϑῶς γε, ἔϕην ἐγώ. 360a1ἀλλὰ ποτέρους ϕῂς εἰς τὸν πόλεμον οὐκ ἐϑέλειν ἰέναι, καλὸν 2ὂν καὶ ἀγαϑόν;

Τοὺς δειλούς, ἦ δ' ὅς.

Οὐκοῦν, ἦν δ' ἐγώ, 3εἴπερ καλὸν καὶ ἀγαϑόν, καὶ ἡδύ;

῾Ωμολόγηται γοῦν, ἔϕη.

4῏Αρ' οὖν γιγνώσκοντες οἱ δειλοὶ οὐκ ἐϑέλουσιν ἰέναι ἐπὶ τὸ 5κάλλιόν τε καὶ ἄμεινον καὶ ἥδιον;

1.

καλὸν ὂν ἰέναι (359e5)

ἰέναι εἰς τὸν πόλεμον ⊆ καλόν

iść do bitwy ⊆ piękne

Zał.

2.

καὶ ἀγαϑὸν ὡμολογήσαμεν (359e6)

ἰέναι εἰς τὸν πόλεμον ⊆ ἀγαϑόν

iść do bitwy ⊆ dobre

1., 3., R1.1.1.1

3.

τὰς γὰρ καλὰς πράξεις ἁπάσας ἀγαϑὰς ὡμολογήσαμεν (359e6–7)

καλόν ⊆ ἀγαϑόν

piękne ⊆ dobre

Zał.

4.

Τοὺς δειλούς (360a2) ϕῂς εἰς τὸν πόλεμον οὐκ ἐϑέλειν ἰέναι (360a1)

ϑέλημα δειλῶν ∥ ἰέναι εἰς τὸν πόλεμον

pragnienie bojaźliwych ∥ iść do bitwy

Zał.

5.

καλὸν καὶ ἀγαϑόν, καὶ ἡδύ (360a3)

καλὸν ∩ ἀγαϑόν ⊆ ἡδύ

piękne ∩ dobre ⊆ przyjemne

Zał.

6.

οἱ δειλοὶ οὐκ ἐϑέλουσιν ἰέναι ἐπὶ τὸ κάλλιόν τε καὶ ἄμεινον καὶ ἥδιον (360a4–5)

ϑέλημα δειλῶν ∥ καλόν ∩ ἀγαϑόν ∩ ἡδύ

pragnienie bojaźliwych ∥ piękne ∩ dobre ∩ przyjemne

1., 2., 4., 5., R1.3.9.2

(Regner)

Na to ja mówię:

— Czy iść do bitwy to rzecz piękna, czy brzydka?

— Piękna — odrzekł.

— Czy w poprzednich rozważaniach zgodziliśmy się, że jeśli coś jest piękne, to również dobre? Albowiem zgodziliśmy się, że wszelkie postępowanie piękne jest dobre.

— Prawdę mówisz i mnie się zawsze tak wydawało.

— Słusznie — rzekłem. — Lecz jak byś nazwał tych, którzy nie chcą iść do bitwy, choć to piękne i dobre?

— Bojaźliwymi — odpowiedział.

— Czy — ja na to — skoro piękne i dobre, to również przyjemne?

— Tak przynajmniej zostało uzgodnione — odpowiedział.

— Czy więc bojaźliwi świadomie nie chcą iść ku temu, co jest i piękniejsze, i lepsze, i milsze?

(Jowett)

And is going to battle honourable or disgraceful? I said.

Honourable, he replied.

And if honourable, then already admitted by us to be good; for all honourable actions we have admitted to be good.

That is true; and to that opinion I shall always adhere.

True, I said. But which of the two are they who, as you say, are unwilling to go to war, which is a good and honourable thing?

The cowards, he replied.

And what is good and honourable, I said, is also pleasant?

It has certainly been acknowledged to be so, he replied.

And do the cowards knowingly refuse to go to the nobler, and pleasanter, and better?


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.