Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

124. Platon, Menon 89d1–e7 & 96b6–d1

Obalenie powyższego twierdzenia: cnota nie jest wiedzą, bo nikt jej nie naucza.

Sokrates, Menon:

89d1ΜΕΝ. Τί οὖν δή; πρὸς τί βλέπων δυσχεραίνεις αὐτὸ 2καὶ ἀπιστεῖς μὴ οὐκ ἐπιστήμη ᾖ ἡ ἀρετή;

3ΣΩ. ᾿Εγώ σοι ἐρῶ, ὦ Μένων. τὸ μὲν γὰρ διδακτὸν 4αὐτὸ εἶναι, εἴπερ ἐπιστήμη ἐστίν, οὐκ ἀνατίϑεμαι μὴ οὐ 5καλῶς λέγεσϑαι' ὅτι δὲ οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη, σκέψαι ἐάν σοι 6δοκῶ εἰκότως ἀπιστεῖν. τόδε γάρ μοι εἰπέ· εἰ ἔστιν διδα7κτὸν ὁτιοῦν πρᾶγμα, μὴ μόνον ἀρετή, οὐκ ἀναγκαῖον αὐτοῦ 8καὶ διδασκάλους καὶ μαϑητὰς εἶναι;

9ΜΕΝ. ῎Εμοιγε δοκεῖ.

e1ΣΩ. Οὐκοῦν τοὐναντίον αὖ, οὗ μήτε διδάσκαλοι μήτε 2μαϑηταὶ εἶεν, καλῶς ἂν αὐτὸ εἰκάζοντες εἰκάζοιμεν μὴ 3διδακτὸν εἶναι;

4ΜΕΝ. ῎Εστι ταῦτα· ἀλλ' ἀρετῆς διδάσκαλοι οὐ δοκοῦσί 5σοι εἶναι;

6ΣΩ. Πολλάκις γοῦν ζητῶν εἴ τινες εἶεν αὐτῆς διδά7σκαλοι, πάντα ποιῶν οὐ δύναμαι εὑρεῖν.

[…]

96b6ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μήτε οἱ σοϕισταὶ μήτε οἱ αὐτοὶ καλοὶ 7κἀγαϑοὶ ὄντες διδάσκαλοί εἰσι τοῦ πράγματος, δῆλον ὅτι οὐκ 8ἂν ἄλλοι γε;

9ΜΕΝ. Οὔ μοι δοκεῖ.

c1ΣΩ. Εἰ δέ γε μὴ διδάσκαλοι, οὐδὲ μαϑηταί;

2ΜΕΝ. Δοκεῖ μοι ἔχειν ὡς λέγεις.

3ΣΩ. ῾Ωμολογήκαμεν δέ γε, πράγματος οὗ μήτε διδάσκαλοι 4μήτε μαϑηταὶ εἶεν, τοῦτο μηδὲ διδακτὸν εἶναι;

5ΜΕΝ. ῾Ωμολογήκαμεν.

6ΣΩ. Οὐκοῦν ἀρετῆς οὐδαμοῦ ϕαίνονται διδάσκαλοι;

7ΜΕΝ. ῎Εστι ταῦτα.

8ΣΩ. Εἰ δέ γε μὴ διδάσκαλοι, οὐδὲ μαϑηταί;

9ΜΕΝ. Φαίνεται οὕτως.

10ΣΩ. ᾿Αρετὴ ἄρα οὐκ ἂν εἴη διδακτόν;

d1ΜΕΝ. Οὐκ ἔοικεν, εἴπερ ὀρϑῶς ἡμεῖς ἐσκέμμεϑα.

1.

τὸ […] διδακτὸν αὐτὸ εἶναι, εἴπερ ἐπιστήμη ἐστίν, οὐκ ἀνατίϑεμαι μὴ οὐ καλῶς λέγεσϑαι (89d3–5)

ἐπιστήμη ⊆ διδακτόν

wiedza ⊆ nauczalne

Zał.

2.

εἰ ἔστιν διδακτὸν ὁτιοὑν πρᾶγμα […] ἀναγκαῖον αὐτοῦ καὶ διδασκάλους καὶ μαϑητὰς εἶναι (89d7–8)

διδακτόν ⊆ διδασκάλους ἔχον ∩ μαϑητὰς ἔχον

nauczalne ⊆ mające uczniów ∩ mające nauczycieli

Zał.

3.

Οὐκοῦν τοὐναντίον αὖ, οὗ μήτε διδάσκαλοι μήτε μαϑηταὶ εἶεν, καλῶς ἂν αὐτὸ εἰκάζοντες εἰκάζοιμεν μὴ διδακτὸν εἶναι

¬ διδασκάλους ἔχον ∩ ¬ μαϑητὰς ἔχον ∥ διδακτόν

¬ mające uczniów ∩ ¬ mające nauczycieli ∥ nauczalne

2., R1.4.2

4.

Οὐκοῦν ἀρετῆς οὐδαμοῦ ϕαίνονται διδάσκαλοι (96c6)

ἀρετή ∥ διδασκάλους ἔχον

cnota ∥ mające nauczycieli

Zał.

5.

Εἰ […] μὴ διδάσκαλοι, οὐδὲ μαϑηταί (96c8)

¬ διδασκάλους ἔχον ∥ μαϑητὰς ἔχον

¬ mające nauczycieli ∥ mające uczniów

Zał.

6.

᾿Αρετὴ ἄρα οὐκ ἂν εἴη διδακτόν (96c10)

ἀρετή ∥ διδακτόν

cnota ∥ nauczalne

3., 4., 5., R1.3.15

7. οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη (89d5)

ἀρετή ∥ ἀρετή

cnota ∥ wiedza

1., 6., R1.2.4.5

(Siwek)

Menon: Co masz na myśli? Z jakiego powodu jesteś z tego niezadowolony i wątpisz, czy cnota jest wiedzą?

Sokrates: Powiem ci to, Menonie. Nie przeczę, że cnoty można nauczyć, o ile jest wiedzą; zastanów się jednak, czy twoim zdaniem nie słusznie wątpię, by była ona wiedzą. Powiedz mi bowiem: jeśli istnieje coś, co może być przedmiotem nauczania, nie tylko cnota, to czy nie jest konieczne, by istnieli ci, którzy tego nauczają oraz uczniowie?

Menon: Tak mi się wydaje.

Sokrates: Zatem jeśli jest przeciwnie, jeśli nie ma nauczycieli czegoś ani uczniów, to słusznie możemy przypuszczać, że nie jest to coś, czego można nauczyć?

Menon: To prawda; ale czy sądzisz, że nie ma nauczycieli cnoty?

Sokrates: Niejednokrotnie szukałem jakichś nauczycieli cnoty, ale mimo wielu wysiłków nie mogłem żadnego znaleźć.

Sokrates: Jeśli więc ani sofiści, ani nawet ludzie dobrzy i szlachetni nie są nauczycielami cnoty, jest oczywiste, że i nikt inny?

Menon: Tak mi się wydaje.

Sokrates: Jeśli nie ma nauczycieli, nie ma też i uczniów?

Menon: Wydaje mi się, że jest tak jak mówisz.

Sokrates: Czy nie zgodziliśmy się, że jeśli coś nie ma ani nauczycieli, ani uczniów, to tego nie można nauczyć?

Menon: Zgodziliśmy się.

Sokrates: Zatem nigdzie nie ma, jak się wydaje, nauczycieli cnoty?

Menon: To prawda.

Sokrates: Jeśli nauczycieli, to i uczniów?

Menon: Tak się wydaje.

Sokrates: Zatem cnoty nie można nauczyć?

Menon: Tak się wydaje, jeśli dobrze to rozpatrzyliśmy.

(Jowett)

Men. Well; and why are you so slow of heart to believe that knowledge is virtue?

Soc. I will try and tell you why, Meno. I do not retract the assertion that if virtue is knowledge it may be taught; but I fear that I have some reason in doubting whether virtue is knowledge: for consider now. and say whether virtue, and not only virtue but anything that is taught, must not have teachers and disciples?

Men. Surely.

Soc. And conversely, may not the art of which neither teachers nor disciples exist be assumed to be incapable of being taught?

Men. True; but do you think that there are no teachers of virtue?

Soc. I have certainly often enquired whether there were any, and taken great pains to find them, and have never succeeded.

Soc. But if neither the Sophists nor the gentlemen are teachers, clearly there can be no other teachers?

Men. No.

Soc. And if there are no teachers, neither are there disciples?

Men. Agreed.

Soc. And we have admitted that a thing cannot be taught of which there are neither teachers nor disciples?

Men. We have.

Soc. And there are no teachers of virtue to be found anywhere?

Men. There are not.

Soc. And if there are no teachers, neither are there scholars?

Men. That, I think, is true.

Soc. Then virtue cannot be taught?

Men. Not if we are right in our view.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.