Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

139. Platon, Rzeczpospolita I 352a5–b4

Człowiek niesprawiedliwy jest znienawidzony przez bogów.

Sokrates, Trazymach:

352a5Καὶ ἐν ἑνὶ δὴ οἶμαι [ἀδικία] ἐνοῦσα ταὐτὰ ταῦτα ποιήσει ἅπερ 6πέϕυκεν ἐργάζεσϑαι· πρῶτον μὲν ἀδύνατον αὐτὸν πράττειν 7ποιήσει στασιάζοντα καὶ οὐχ ὁμονοοῦντα αὐτὸν ἑαυτῷ, 8ἔπειτα ἐχϑρὸν καὶ ἑαυτῶ καὶ τοῖς δικαίοις· ἦ γάρ;

9Ναί.

10Δίκαιοι δέ γ' εἰσίν, ὦ ϕίλε, καὶ οἱ ϑεοί;

11῎Εστω, ἔϕη.

b1Καὶ ϑεοῖς ἄρα ἐχϑρὸς ἔσται ὁ ἄδικος, ὦ Θρασύμαχε, ὁ 2δὲ δίκαιος ϕίλος.

3Εὐωχοῦ τοῦ λόγου, ἔϕη, ϑαρρῶν· οὐ γὰρ ἔγωγέ σοι 4ἐναντιώσομαι, ἵνα μὴ τοῖσδε ἀπέχϑωμαι.

1.

[ὁ ἄδικος] ἐχϑρὸν τοῖς δικαίοις (352a8)

ἄδικος ⊆ ἐχϑρὸς δικαίοις

niesprawiedliwy ⊆ wróg sprawiedliwych

Zał.

2.

Δίκαιοι […] εἰσίν […] καὶ οἱ ϑεοί (352a10)

ϑεοί ⊆ δίκαιοι

bogowie ⊆ sprawiedliwi

Zał.

3.

Καὶ ϑεοῖς ἄρα ἐχϑρὸς ἔσται ὁ ἄδικος (352b1)

ἄδικος ⊆ ἐχϑρὸς ϑεοῖς

niesprawiedliwy ⊆ wróg bogów

1., 2., R7.10

(Witwicki)

— Zatem i w jednym człowieku, uważam, kiedy siedzi, wszystko to będzie [niesprawiedliwość] robiła, co leży w jej naturze: najpierw go niezdolnym do działania zrobi, bo w nim rozterkę wewnętrzną wywoła — on się zacznie sam z sobą sprzeczać — a potem zacznie być wrogiem i sobie samemu, i wszystkim sprawiedliwym. Czy nie tak?

— Tak.

— A sprawiedliwi, przyjacielu, są także i bogowie.

— Niech będą — powiada.

— Zatem i bogom wrogi się stanie niesprawiedliwy, a sprawiedliwy — przyjacielem.

— Ciesz się swoją mową — powiada — i bądź dobrej myśli. Ja przynajmniej nie będę ci się sprzeciwiał, aby mnie bogowie nie znienawidzili.

(Jowett; tłumaczenie zepsute)

And is not injustice equally fatal when existing in a single person — in the first place rendering him incapable of action because he is not at unity with himself, and in the second place making him an enemy to himself and the just? Is not that true, Thrasymachus?

Yes.

And, O my friend, I said, surely the gods are just?

Granted that they are.

But, if so, the unjust will be the enemy of the gods, and the just will be their friends?

Feast away in triumph, and take your fill of the argument; I will not oppose you, lest I should displease the company.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.