Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

140. Platon, Rzeczpospolita I 353b2–354a11

Sprawiedliwość przynosi szczęście i pożytek.

Sokrates, Trazymach:

353b2Εἶεν, ἦν δ' ἐγώ. οὐκοῦν καὶ ἀρετὴ δοκεῖ σοι εἶναι 3ἑκάστῳ ᾧσπερ καὶ ἔργον τι προστέτακται; ἴωμεν δὲ ἐπὶ τὰ 4αὐτὰ πάλιν· ὀϕϑαλμῶν, ϕαμέν, ἔστι τι ἔργον;

5῎Εστιν.

6῏Αρ' οὖν καὶ ἀρετὴ ὀϕϑαλμῶν ἔστιν;

7Καὶ ἀρετή.

8Τί δέ; ὤτων ἦν τι ἔργον;

9Ναί.

10Οὐκοῦν καὶ ἀρετή;

11Καὶ ἀρετή.

12Τί δὲ πάντων πέρι τῶν ἄλλων; οὐχ οὕτω;

13Οὕτω.

14῎Εχε δή· ἆρ' ἄν ποτε ὄμματα τὸ αὑτῶν ἔργον καλῶς c1ἀπεργάσαιντο μὴ ἔχοντα τὴν αὑτῶν οἰκείαν ἀρετήν, ἀλλ' 2ἀντὶ τῆς ἀρετῆς κακίαν;

3Καὶ πῶς ἄν; ἔϕη· τυϕλότητα γὰρ ἴσως λέγεις ἀντὶ τῆς 4ὄψεως.

5῞Ητις, ἦν δ' ἐγώ, αὐτῶν ἡ ἀρετή· οὐ γάρ πω τοῦτο 6ἐρωτῶ, ἀλλ' εἰ τῇ οἰκείᾳ μὲν ἀρετῇ τὸ αὑτῶν ἔργον εὖ 7ἐργάσεται τὰ ἐργαζόμενα, κακίᾳ δὲ κακῶς.

8᾿Αληϑές, ἔϕη, τοῦτό γε λέγεις.

9Οὐκοῦν καὶ ὦτα στερόμενα τῆς αὑτῶν ἀρετῆς κακῶς τὸ 10αὑτῶν ἔργον ἀπεργάσεται;

11Πάνυ γε.

d1Τίϑεμεν οὖν καὶ τἆλλα πάντα εἰς τὸν αὐτὸν λόγον;

2῎Εμοιγε δοκεῖ.

3῎Ιϑι δή, μετὰ ταῦτα τόδε σκέψαι. ψυχῆς ἔστιν τι ἔργον 4ὃ ἄλλῳ τῶν ὄντων οὐδ' ἂν ἑνὶ πράξαις, οἷον τὸ τοιόνδε· τὸ 5ἐπιμελεῖσϑαι καὶ ἄρχειν καὶ βουλεύεσϑαι καὶ τὰ τοιαῦτα 6πάντα, ἔσϑ' ὅτῳ ἄλλῳ ἢ ψυχῇ δικαίως ἂν αὐτὰ ἀποδοῖμεν 7καὶ ϕαῖμεν ἴδια ἐκείνης εἶναι;

8Οὐδενὶ ἄλλῳ.

9Τί δ' αὖ τὸ ζῆν; οὐ ψυχῆς ϕήσομεν ἔργον εἶναι;

10Μάλιστά γ' ἔϕη.

11Οὐκοῦν καὶ ἀρετήν ϕαμέν τινα ψυχῆς εἶναι;

12Φαμέν.

e1῏Αρ' οὖν ποτε, ὦ Θρασύμαχε, ψυχὴ τὰ αὑτῆς ἔργα εὖ 2ἀπεργάσεται στερομένη τῆς οἰκείας ἀρετῆς, ἢ ἀδύνατον;

3᾿Αδύνατον.

4᾿Ανάγκη ἄρα κακῇ ψυχῇ κακῶς ἄρχειν καὶ ἐπιμελεῖσϑαι, 5τῇ δὲ ἀγαϑῇ πάντα ταῦτα εὖ πράττειν.

6᾿Ανάγκη.

7Οὐκοῦν ἀρετήν γε συνεχωρήσαμεν ψυχῆς εἶναι δικαιο8σύνην, κακίαν δὲ ἀδικίαν;

9Συνεχωρήσαμεν γάρ.

10῾Η μὲν ἄρα δικαία ψυχὴ καὶ ὁ δίκαιος ἀνὴρ εὖ βιώσεται, 11κακῶς δὲ ὁ ἄδικος.

12Φαίνεται, ἔϕη, κατὰ τὸν σὸν λόγον.

354a1᾿Αλλὰ μὴν ὅ γε εὖ ζῶν μακάριός τε καὶ εὐδαίμων, ὁ δὲ μὴ 2τἀναντία.

3Πῶς γὰρ οὔ;

4῾Ο μὲν δίκαιος ἄρα εὐδαίμων, ὁ δ' ἄδικος ἄϑλιος.

5῎Εστω, ἔϕη.

6᾿Αλλὰ μὴν ἄϑλιόν γε εἶναι οὐ λυσιτελεῖ, εὐδαίμονα δέ.

7Πῶς γὰρ οὔ;

8Οὐδέποτ' ἄρα, ὦ μακάριε Θρασύμαχε, λυσιτελέστερον 9ἀδικία δικαιοσύνης.

10Ταῦτα δή σοι, ἔϕη, ὦ Σώκρατες, εἱστίασϑω ἐν τοῖς 11Βενδιδίοις.

1.

ἀρετὴ δοκεῖ σοι εἶναι ἑκάστῳ ᾧσπερ καὶ ἔργον τι προστέτακται (353b2–3)

ἔχον ἔργον ⊆ ἔχον ἀρετήν

mające działanie ⊆ mające cnotę

Zał.

2.

ψυχῆς ἔστιν τι ἔργον (353d3)

ψυχή ⊆ ἔχον ἔργον

dusza ⊆ mające działanie

Zał.

3.

Οὐκοῦν καὶ ἀρετήν ϕαμέν τινα ψυχῆς εἶναι (353d11)

ψυχή ⊆ ἔχον ἀρετήν

dusza ⊆ mające cnotę

1., 2., R1.1.1.2

4.

τῇ οἰκείᾳ μὲν ἀρετῇ τὸ αὑτῶν ἔργον εὖ ἐργάσεται τὰ ἐργαζόμενα (353c6–7)

x ⊆ ἔχον (ἀρετή x) → x ⊆ εὖ ἐργαζόμενον (ἔργον x)

x ⊆ mające (cnota x) → x ⊆ dobrze wykonujące (czynność x)

Zał.

5.

κακίᾳ δὲ κακῶς (353c7) τίϑεμεν οὖν καὶ τἆλλα πάντα εἰς τὸν αὐτὸν λόγον (353d1)

x ⊆ ἔχον (κακία x) → x ⊆ κακῶς ἐργαζόμενον (ἔργον x)

x ⊆ mające (wada x) → x ⊆ źle wykonujące (czynność x)

Zał.

6.

τὸ ζῆν […] ψυχῆς ϕήσομεν ἔργον εἶναι (353d9)

τὸ ζῆν ⊆ ἔργον (ψυχή)

życie ⊆ działanie (dusza)

Zał.

7.

Οὐκοῦν ἀρετήν γε συνεχωρήσαμεν ψυχῆς εἶναι δικαιοσύνην (353e7–8)

δικαιοσύνη ⊆ ἀρετή (ψυχή)

sprawiedliwość ⊆ cnota (dusza)

Zał.

8.

κακίαν δὲ ἀδικίαν (353e8)

ἀδικία ⊆ κακία (ψυχή)

niesprawiedliwość ⊆ wada (dusza)

Zał.

9.

῾Η μὲν ἄρα δικαία ψυχὴ καὶ ὁ δίκαιος ἀνὴρ εὖ βιώσεται (353e10)

ψυχή ⊆ ἔχον (δικαιοσύνη) → ψυχή ⊆ εὖ ἐργαζόμενον (τὸ ζῆν)

dusza ⊆ mające (sprawiedliwość) → dusza ⊆ dobrze wykonujące (życie)

4., 6., 7., R7.24

10.

κακῶς δὲ ὁ ἄδικος (353e11)

ψυχή ⊆ ἔχον (ἀδικία) → ψυχή ⊆ κακῶς ἐργαζόμενον (τὸ ζῆν)

dusza ⊆ mające (niesprawiedliwość) → dusza ⊆ źle wykonujące (życie)

5., 6., 8., R7.25

Dwa ostatnie punkty nie są wyrażone jak powyżej, ale są sparafrazowane:

9.

ψυχή ⊆ δικαιον → ψυχή ⊆ εὖ ζῶν

dusza ⊆ sprawiedliwe → dusza ⊆ dobrze żyjące

10.

ψυχή ⊆ ἄδικον → ψυχή ⊆ κακῶς ζῶν

dusza ⊆ niesprawiedliwe → dusza ⊆ źle żyjące

Dalej dziedzinę rozważań ogranicza się tylko do człowieka, utożsamionego z duszą, stąd absolutyzacja tych dwóch punktów, które odtąd traktuje się, jak gdyby brzmiały:

9.

δικαιος ⊆ εὖ ζῶν

sprawiedliwy ⊆ dobrze żyjący

10.

ἄδικος ⊆ κακῶς ζῶν

niesprawiedliwy ⊆ źle żyjący

11.

ὅ γε εὖ ζῶν μακάριός τε καὶ εὐδαίμων (354a1–2)

εὖ ζῶν ⊆ μακάριος ∩ εὐδαίμων

dobrze żyjący ⊆ błogosławiony ∩ szczęśliwy

Zał.

12.

ὁ δὲ μὴ τἀναντία. (354a1–2)

κακῶς ζῶν ⊆ ἄϑλιος

źle żyjący ⊆ nieszczęśliwy

Zał.

13.

῾Ο μὲν δίκαιος ἄρα εὐδαίμων (354a4)

δίκαιος ⊆ εὐδαίμων

sprawiedliwy ⊆ szczęśliwy

9., 11., R1.2.6.3

14.

ὁ δ' ἄδικος ἄϑλιος (354a4)

ἄδικος ⊆ ἄϑλιος

niesprawiedliwy ⊆ nieszczęśliwy

10., 12., R1.1.1.1

15.

ἄϑλιόν γε εἶναι οὐ λυσιτελεῖ (354a6)

ἄϑλιον εἶναι ∥ λυσιτελοῦν

być nieszczęśliwym ∥ pożyteczne

Zał.

16.

εὐδαίμονα δέ (354a6)

εὐδαίμονα εἶναι ⊆ λυσιτελοῦν

być szczęśliwym ⊆ pożyteczne

Zał.

17.

Οὐδέποτ' ἄρα […] λυσιτελέστερον ἀδικία δικαιοσύνης (354a8–9)

ἀδικία ∥ λυσιτελοῦν

niesprawiedliwość ∥ pożyteczne

14., 15., R1.2.4.1

18.

Οὐδέποτ' ἄρα […] λυσιτελέστερον ἀδικία δικαιοσύνης (354a8–9)

δικαιοσύνη ⊆ λυσιτελοῦν

sprawiedliwość ⊆ pożyteczne

13., 16., R1.1.1.1

(Witwicki)

— No, dobrze — mówię. — A czy nie myślisz, że i dzielność swoją posiada wszystko, co ma jakąś robotę sobie przyporządkowaną? Wróćmy znowu do tego samego. Oczy, powiemy, mają swoją robotę?

— Mają.

— A czy istnieje także dzielność oczu?

— Jest i dzielność.

— A cóż ze wszystkim innym? Nie tak samo?

— Tak samo.

— Trzymajże. Czy mogłyby oczy swoją robotę pięknie wykonywać, gdyby nie miały dzielności sobie właściwej, ale zamiast dzielności wadę?

— Jakżeby tam? — powiada — Ty z pewnością mówisz o ślepocie, zamiast widzenia.

— Jaka — mówię — jest ich dzielność, ja się tam o to jeszcze nie pytam, tylko czy dzięki swoistej dzielności dobrze robią to, co mają do roboty, a skutkiem wady — źle.

— To jest prawda — powiedział — to, co mówisz.

— Nieprawdaż, i uszy pozbawione swoistej dzielności będą źle swą robotę spełniały?

— Tak jest.

— Odniesiemy więc i do wszystkiego innego tę samą regułę.

— Mnie się tak wydaje.

— Więc proszę cię. Potem i to weź pod uwagę. Czy jest jakaś robota duszy, której byś żadnym innym przedmiotem dokonać nie potrafił — jak na przykład coś takiego: dbać o coś i panować, i stanowić o czymś, i wszystkie inne rzeczy tego rodzaju — czy można to przypisać sprawiedliwie czemuś innemu, a nie duszy, i powiedzieć, że to jego swoista robota?

— Niczemu innemu.

— A cóż życie? Powiemy, że to duszy robota?

— Tak jest — powiada.

— Nieprawdaż, i przyznamy, że istnieje jakaś dzielność duszy?

— Przyznamy.

— Czy więc kiedykolwiek, Trazymachu, dusza swoje roboty będzie dobrze sprawowała, jeżeli jej zabraknie jej swoistej dzielności, czy też to niemożliwe?

— Niemożliwe.

— Musi zatem wadliwa dusza źle rządzić i dbać, a dobrej się to wszystko dobrze wiedzie.

— No, musi.

— A czyśmy się nie zgodzili, że dzielność duszy to sprawiedliwość, a wadą jej niesprawiedliwość?

— Zgodziliśmy się.

— Zatem sprawiedliwa dusza i człowiek sprawiedliwy będzie żył dobrze, a źle będzie żył niesprawiedliwy.

— Pokazuje się — powiada — według twojego toku myśli.

— A przecież kto dobrze żyje, błogosławiony jest i szczęśliwy, a kto nie, ten przeciwnie.

— Jakżeby nie.

— Zatem sprawiedliwy jest szczęśliwy, a niesprawiedliwy to nędznik.

— Niech będą — powiada.

— A być nędznikiem to niepożytecznie, tylko być szczęśliwym.

— Jakżeby nie?

— Zatem nigdy, Trazymachu błogosławiony, nie jest bardziej pożyteczna niesprawiedliwość od sprawiedliwości.

— Zjedz to, Sokratesie, na kolację. Mamy Bendideje.

(Jowett)

And that to which an end is appointed has also an excellence? Need I ask again whether the eye has an end?

It has.

And has not the eye an excellence?

Yes.

And the ear has an end and an excellence also?

True.

And the same is true of all other things; they have each of them an end and a special excellence?

That is so.

Well, and can the eyes fulfil their end if they are wanting in their own proper excellence and have a defect instead?

How can they, he said, if they are blind and cannot see?

You mean to say, if they have lost their proper excellence, which is sight; but I have not arrived at that point yet. I would rather ask the question more generally, and only inquire whether the things which fulfil their ends fulfil them by their own proper excellence, and fail of fulfilling them by their own defect?

Certainly, he replied.

I might say the same of the ears; when deprived of their own proper excellence they cannot fulfil their end?

True.

And the same observation will apply to all other things?

I agree.

Well; and has not the soul an end which nothing else can fulfil? for example, to superintend and command and deliberate and the like. Are not these functions proper to the soul, and can they rightly be assigned to any other?

To no other.

And is not life to be reckoned among the ends of the soul?

Assuredly, he said.

And has not the soul an excellence also?

Yes.

And can she or can she not fulfil her own ends when deprived of that excellence?

She cannot.

Then an evil soul must necessarily be an evil ruler and superintendent, and the good soul a good ruler?

Yes, necessarily.

And we have admitted that justice is the excellence of the soul, and injustice the defect of the soul?

That has been admitted.

Then the just soul and the just man will live well, and the unjust man will live ill?

That is what your argument proves.

And he who lives well is blessed and happy, and he who lives ill the reverse of happy?

Certainly.

Then the just is happy, and the unjust miserable?

So be it.

But happiness, and not misery, is profitable?

Of course.

Then, my blessed Thrasymachus, injustice can never be more profitable than justice.

Let this, Socrates, he said, be your entertainment at the Bendidea.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.