Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

145. Platon, Rzeczpospolita X 604a10–b5

Kolejny podział duszy na część poddającą się uczuciom i część rozumną.

Sokrates, Glaukon:

604a10Οὐκοῦν τὸ μὲν ἀντιτείνειν διακελευόμενον λόγος καὶ νόμος b1ἐστίν, τὸ δὲ ἕλκον ἐπὶ τὰς λύπας αὐτὸ τὸ πάϑος;

2᾿Αληϑῆ.

3᾿Εναντίας δὲ ἀγωγῆς γιγνομένης ἐν τῷ ἀνϑρώπῳ περὶ τὸ 4αὐτὸ ἅμα, δύο ϕαμὲν αὐτὼ ἀναγκαῖον εἶναι.

5Πῶς δ' οὔ;

1.

λόγος καὶ νόμος (604a10) τὸ […] ἀντιτείνειν διακελευόμενον (604a10)

πεποιϑὸς λόγῳ καὶ νόμῳ ∥ λυποῦν

posłuszne rozumowi i prawu ∥ cierpiące

Zał.

2.

τὸ πάϑος (604b1) τὸ […] ἕλκον ἐπὶ τὰς λύπας (604b1)

πεποιϑὸς πάϑῳ ⊆ λυποῦν

posłuszne bólowi ⊆ cierpiące

Zał.

3.

δύο ϕαμὲν αὐτὼ ἀναγκαῖον εἶναι (604b4)

πεποιϑὸς πάϑῳ ∥ πεποιϑὸς λόγῳ καὶ νόμῳ

posłuszne bólowi ∥ posłuszne rozumowi i prawu

1., 2., R1.2.4.6

Uwaga: przesłanki są dosłownie wyrażone: „rozum i prawo nakazuje opierać się cierpieniu” i „ból wlecze do cierpień”, ale znaczy to to samo, że „posłuszne rozumowi i prawu opiera się cierpieniu” i „posłuszne bólowi cierpi”, poniważ dowodzi się tu istnienia dwóch pierwiastków w duszy ludzkiej.

(Witwicki)

— Nieprawdaż? to, co każe przeciwstawiać się cierpieniu — to jest rozum i prawo, a to, co wlecze do cierpień — to jest ból sam?

— Prawda.

— Więc kiedy się równocześnie w człowieku odzywają takie dwa przeciwne sobie popędy w związku z tą samą sprawą, to powiemy, że muszą w nim mieszkać jakieś dwa (przeciwne sobie) pierwiastki.

— Jakżeby nie?

(Jowett)

There is a principle of law and reason in him which bids him resist, as well as a feeling of his misfortune which is forcing him to indulge his sorrow?

True.

But when a man is drawn in two opposite directions, to and from the same object, this, as we affirm, necessarily implies two distinct principles in him?

Certainly.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.