Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

148. Platon, Timajos 27d5–28a6 & b2–c3

Timajos dowodzi, że świat ma swego stwórcę.

Fragment wykładu Timajosa:

27d5῎Εστιν οὖν δὴ κατ' ἐμὴν δόξαν πρῶτον διαιρετέον τάδε·

6τί τὸ ὂν ἀεί, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον,

καὶ τί τὸ γιγνόμενον μὲν 28a1ἀεί, ὂν δὲ οὐδέποτε;

τὸ μὲν δὴ νοήσει μετὰ λόγου περι2ληπτόν,

ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὄν,

τὸ δ' αὖ δόξῃ μετ' αἰσϑήσεως 3ἀλόγου δοξαστόν,

γιγνόμενον καὶ ἀπολλύμενον, ὄντως δὲ 4οὐδέποτε ὄν.

πᾶν δὲ αὖ τὸ γιγνόμενον ὑπ' αἰτίου τινὸς ἐξ 5ἀνάγκης γίγνεσϑαι·

παντὶ γὰρ ἀδύνατον χωρὶς αἰτίου γένεσιν 6σχεῖν.

[…]

28b2 δὴ πᾶς οὐρανὸς 3ἢ κόσμος ἢ καὶ ἄλλο ὅτι ποτὲ ὀνομαζόμενος μάλιστ' ἂν 4δέχοιτο, τοῦϑ' ἡμῖν ὠνομάσϑω — σκεπτέον δ' οὖν περὶ αὐτοῦ 5πρῶτον, ὅπερ ὑπόκειται περὶ παντὸς ἐν ἀρχῇ δεῖν σκοπεῖν,

6πότερον ἦν ἀεί, γενέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν,

ἢ γέγονεν, 7ἀπ' ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος.

γέγονεν·

ὁρατὸς γὰρ ἁπτός 8τέ ἐστιν καὶ σῶμα ἔχων,

πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα αἰσϑητά,

τὰ c1δ' αἰσϑητά, δόξῃ περιληπτὰ μετ' αἰσϑήσεως,

γιγνόμενα καὶ 2γεννητὰ ἐϕάνη.

τῷ δ' αὖ γενομένῳ ϕαμὲν ὑπ' αἰτίου τινὸς 3ἀνάγκην εἶναι γενέσϑαι.

1.

τὸ γιγνόμενον (27d6) δόξῃ μετ' αἰσϑήσεως […] δοξαστόν (28a2–3)

γιγνόμενον = περιληπτὸν δόξῃ μετ' αἰσϑήσεως

powstające = poznawane mniemaniem według zmysłów

Zał.

2.

πᾶν […] τὸ γιγνόμενον ὑπ' αἰτίου τινὸς ἐξ ἀνάγκης γίγνεσϑαι

γιγνόμενον ⊆ αἴτιον ἔχον

powstające ⊆ mające przyczynę

Zał.

3.

ὁ […] πᾶς οὐρανὸς ἢ κόσμος (28b2–3) γέγονεν (28b7)

οὐρανὸς/κόσμος ⊆ γιγνόμενον

niebo/kosmos ⊆ powstające

4., 5., 7., R1.1.1.3

4.

ὁρατὸς […] ἁπτός τέ ἐστιν καὶ σῶμα ἔχων (28b7–8)

οὐρανὸς/κόσμος ⊆ ὁρατὸς ∩ ἁπτός ∩ σῶμα ἔχον

niebo/kosmos ⊆ widzialne ∩ dotykalne ∩ cielesne

Zał.

5.

πάντα […] τὰ τοιαῦτα αἰσϑητά (28b8)

ὁρατὸς ∩ ἁπτός ∩ σῶμα ἔχον ⊆ αἰσϑητόν

widzialne ∩ dotykalne ∩ cielesne ⊆ zmysłowo postrzegane

Zał.

6.

τὰ […] αἰσϑητά, δόξῃ περιληπτὰ μετ' αἰσϑήσεως (28b8–c1)

αἰσϑητόν ⊆ περιληπτὸν δόξῃ μετ' αἰσϑήσεως

zmysłowo postrzegane ⊆ poznawane mniemaniem według zmysłów

Zał.

7.

τὰ […] αἰσϑητά […] γιγνόμενα καὶ γεννητὰ ἐϕάνη (28c1–2)

αἰσϑητόν ⊆ γιγνόμενον

zmysłowo postrzegane ⊆ powstające

1., 6., R1.2.1.6

8.

ὑπ' αἰτίου τινὸς ἀνάγκην εἶναι γενέσϑαι

οὐρανὸς/κόσμος ⊆ αἴτιον ἔχον

niebo/kosmos ⊆ mające przyczynę

2., 3., R1.1.1.2

(Siwek)

Według mojego zdania, należy wyróżnić następujące problemy:

czym jest to, co zawsze trwa i nie zna urodzin;

czym jest to, co się zawsze rodzi i nigdy nie istnieje.

Pierwszą rzecz może pojąć tylko intelekt za pomocą rozumowania,

bo istnieje zawsze jako ta sama (identyczna).

Przeciwnie, druga jest przedmiotem mniemania w połączeniu z nierozumowym poznaniem zmysłowym,

bo rodzi się i umiera, lecz nie istnieje nigdy realnie.

Ponadto wszystko, co się rodzi, rodzi się z konieczności pod wpływem jakiejś przyczyny,

bo jest niemożliwe, by się coś rodziło bez przyczyny.

[…]

Zatem gdy chodzi o całe niebo lub świat (lub dajmy mu inne imię, gdyby mogło być tu odpowiedniejsze), należy najpierw rozważyć problem (bo należy to uczynić w każdej rzeczy, jak mówiliśmy wyżej),

czy świat istniał zawsze i nie miał początku,

czy też zrodził się i zaczął od czegoś początkowego?

Jest zrodzony,

bo jest widzialny, dotykalny i posiada ciało,

a wszystkie tego rodzaju rzeczy są przedmiotem mniemania

za pośrednictwem postrzeżenia zmysłowego;

jak widzieliśmy wyżej, są w procesie rodzenia, są zrodzone.

Utrzymujemy, że to, co zrodzone musi pochodzić od jakiejś przyczyny.

(Jowett)

First then, in my judgment, we must make a distinction and ask,

What is that which always is and has no becoming;

and what is that which is always becoming and never is?

That which is apprehended by intelligence and reason is always in the same state;

but that which is conceived by opinion with the help of sensation and without reason,

is always in a process of becoming and perishing and never really is.

Now everything that becomes or is created must of necessity be created by some cause,

for without a cause nothing can be created.

[…]

Was the heaven then or the world, whether called by this or by any other more appropriate name — assuming the name, I am asking a question which has to be asked at the beginning of an enquiry about anything —

was the world, I say, always in existence and without beginning?

or created, and had it a beginning?

Created, I reply,

being visible and tangible and having a body,

and therefore sensible;

and all sensible things are apprehended by opinion and sense

and are in a process of creation and created.

Now that which is created must, as we affirm, of necessity be created by a cause.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.