Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

151. Platon, Timajos 29a2–6 & 30a6–b6

Dlaczego świat ma duszę?

Fragment wykładu Timajosa:

29a2εἰ μὲν δὴ καλός ἐστιν ὅδε ὁ κόσμος

3τε δημιουργὸς ἀγαϑός,

δῆλον ὡς πρὸς τὸ ἀίδιον ἔβλεπεν·

εἰ 4δὲ ὃ μηδ' εἰπεῖν τινι ϑέμις, πρὸς γεγονός.

παντὶ δὴ σαϕὲς 5ὅτι πρὸς τὸ ἀίδιον·

ὁ μὲν γὰρ κάλλιστος τῶν γεγονότων,

6δ' ἄριστος τῶν αἰτίων.

[…]

30a6ϑέμις δ' οὔτ' ἦν 7οὔτ' ἔστιν τῷ ἀρίστῳ δρᾶν ἄλλο πλὴν τὸ κάλλιστον·

b1λογισάμενος οὖν ηὕρισκεν ἐκ τῶν κατὰ ϕύσιν ὁρατῶν οὐδὲν 2ἀνόητον τοῦ νοῦν ἔχοντος ὅλον ὅλου κάλλιον ἔσεσϑαί ποτε 3ἔργον,

νοῦν δ' αὖ χωρὶς ψυχῆς ἀδύνατον παραγενέσϑαι τῳ.

4διὰ δὴ τὸν λογισμὸν τόνδε νοῦν μὲν ἐν ψυχῇ, ψυχὴν δ' ἐν 5σώματι συνιστὰς τὸ πᾶν συνετεκταίνετο, ὅπως ὅτι κάλλιστον 6εἴη κατὰ ϕύσιν ἄριστόν τε ἔργον ἀπειργασμένος.

1.

ὅ […] δημιουργὸς (29a2–3) ἄριστος τῶν αἰτίων (29a6)

δημιουργός ⊆ ἄριστος

stwórca ⊆ najlepszy

Zał.

2.

ϑέμις […] ἔστιν τῷ ἀρίστῳ δρᾶν […] τὸ κάλλιστον (30a6–7)

ἄριστος ⊆ δρῶν τὸ κάλλιστον

najlepszy ⊆ czyniący najpiękniejsze

Zał.

3.

οὐδὲν ἀνόητον τοῦ νοῦν ἔχοντος ὅλον ὅλου κάλλιον ἔσεσϑαί (30b1–2)

κάλλιστον ⊆ νοῦν ἔχον

najpiękniejsze ⊆ rozumne

Zał.

4.

νοῦν δ' αὖ χωρὶς ψυχῆς ἀδύνατον παραγενέσϑαι τῳ (30b3)

νοῦν ἔχον ⊆ ψυχήν ἔχον

rozumne ⊆ posiadające duszę

Zał.

5.

τόνδε νοῦν μὲν ἐν ψυχῇ, ψυχὴν δ' ἐν σώματι συνιστὰς τὸ πᾶν συνετεκταίνετο (30b4–5)

δημιουργός ⊆ δρῶν ψυχήν ἔχον

stwórca ⊆ czyniący posiadające duszę

1., 2., 3., 4., R7.28

(Siwek)

Jeśli ten świat jest piękny,

a jego konstruktor jest dobry,

jasno stąd wynika, że patrzył na model wieczny.

W przeciwnym bowiem razie — tego nawet przypuścić nie można — patrzyłby na model zrodzony.

Świat bowiem jest rzeczą najpiękniejszą spośród zrodzonych,

a jego budowniczy jest najdoskonalszą z przyczyn.

[…]

Otóż nie było ani wówczas, ani kiedykolwiek dozwolone, aby najlepsza istota robiła coś, co nie jest

najpiękniejsze.

Po zastanowieniu się zauważył, że spośród rzeczy naturalnie widzialnych, rozpatrywanych w swej całości żadna rzecz pozbawiona rozumu nie może nigdy być piękniejsza od tej, która jest obdarzona rozumem;

i że, z drugiej strony, jest niemożliwe, aby jakaś rzecz mogła mieć rozum bez duszy.

Pod wpływem tej refleksji utworzył świat, łącząc rozum z duszą, a duszę z ciałem, aby dzieło przez niego dokonane było naturalnie najpiękniejsze i możliwie najlepsze.

(Jowett)

If the world be indeed fair

and the artificer good,

it is manifest that he must have looked to that which is eternal;

but if what cannot be said without blasphemy is true, then to the created pattern.

Every one will see that he must have looked to, the eternal;

for the world is the fairest of creations

and he is the best of causes.

[…]

Now the deeds of the best could never be or have been other than the fairest;

and the creator, reflecting on the things which are by nature visible, found that no unintelligent creature taken as a whole was fairer than the intelligent taken as a whole;

and that intelligence could not be present in anything which was devoid of soul.

For which reason, when he was framing the universe, he put intelligence in soul, and soul in body, that he might be the creator of a work which was by nature fairest and best.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.