Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

156. Platon, Minos 314d8–315a3

Sokrates i jego przyjaciel definiują pojęcie prawa. Hipoteza przyjaciela, że prawo to ustawa państwowa upada, na jej miejsce wykazuje się, że prawo to dobra opinia (chresté doxa). Stąd dowodzi się, że prawo to (przynajmniej w stanie idealnym) poszukiwanie bytu.

Sokrates, jego Przyjaciel:

314d8ΣΩ. Οὐκοῦν δόγμα ἔϕαμεν εἶναι πόλεως τὸν νόμον;

e1ΕΤ. ῎Εϕαμεν γάρ.

ΣΩ. Τί οὖν; οὐκ ἔστιν τὰ μὲν χρηστὰ 2δόγματα, τὰ δὲ πονηρά;

ΕΤ. ῎Εστιν μὲν οὖν.

ΣΩ. Καὶ 3μὴν νόμος γε οὐκ ἦν πονηρός.

ΕΤ. Οὐ γάρ.

ΣΩ. Οὐκ 4ἄρα ὀρϑῶς ἔχει ἀποκρίνεσϑαι οὕτως ἁπλῶς ὅτι νόμος ἐστὶ 5δόγμα πόλεως.

ΕΤ. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ.

ΣΩ. Οὐκ ἄρα 6ἁρμόττοι ἂν τὸ πονηρὸν δόγμα νόμος εἶναι.

ΕΤ. Οὐ δῆτα.

7ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν δόξα γέ τις καὶ αὐτῷ μοι καταϕαίνεται 8ὁ νόμος εἶναι· ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἡ πονηρὰ δόξα, ἆρα οὐκ ἤδη 9τοῦτο κατάδηλον, ὡς ἡ χρηστή, εἴπερ δόξα νόμος ἐστί;

10ΕΤ. Ναί.

ΣΩ. Δόξα δὲ χρηστὴ τίς ἐστιν; οὐχ ἡ ἀληϑής;

315a1ΕΤ. Ναί.

ΣΩ. Οὐκοῦν ἡ ἀληϑὴς δόξα τοῦ ὄντος ἐστὶν 2ἐξεύρεσις;

ΕΤ. ῎Εστιν γάρ.

ΣΩ. ῾Ο νόμος ἄρα βούλεται 3τοῦ ὄντος εἶναι ἐξεύρεσις.

1.

δόγμα ἔϕαμεν εἶναι πόλεως τὸν νόμον (314d9)

νόμος = δόγμα

prawo = ustawa

Hp.

2.

ἔστιν τὰ μὲν χρηστὰ δόγματα, τὰ δὲ πονηρά (314e1–2)

δόγμα ∦ πονηρόν

ustawa ∦ niegodziwe

Zał.

3.

νόμος […] οὐκ ἦν πονηρός (314e3)

νόμος ∥ πονηρόν

prawo ∥ niegodziwe

Zał.

4.

Οὐκ […] ἁπλῶς ὅτι νόμος ἐστὶ δόγμα πόλεως (314e3–5)

νόμος ≠ δόγμα

prawo ≠ ustawa

2., 3., R1.3.14

[5.

δόγμα πονερόν ⊆ πονερόν

ustawa niegodziwa ⊆ niegodziwe

Fakt]

6.

Οὐκ ἄρα ἁρμόττοι ἂν τὸ πονηρὸν δόγμα νόμος εἶναι (314e5–6)

δόγμα πονερόν ∥ νόμος

ustawa niegodziwa ∥ prawo

3., 5., R1.2.4.6

7.

δόξα […] τις […] καταϕαίνεται ὁ νόμος εἶναι (314e7–8)

νόμος ⊆ δόξα

prawo ⊆ postanowienie

Zał.

[8.

δόξα ⊆ δόξα χρηστή ∪ δόξα πονερά

postanowienie ⊆ postanowienie dobre ∪ postanowienie niegodziwe

Zał.]

[9.

δόξα πονερά ⊆ πονερόν

postanowienie niegodziwe ⊆ niegodziwe

Fakt]

10.

καταϕαίνεται ὁ νόμος εἶναι (314e7–8) οὐχ ἡ πονηρὰ δόξα (314e8)

νόμος ∥ δόξα πονερά

prawo ∥ postanowienie niegodziwe

3., 9., R1.2.4.4

11.

κατάδηλον, ὡς ἡ χρηστή, εἴπερ δόξα νόμος ἐστί (314e9)

νόμος ⊆ δόξα χρηστή

prawo ⊆ postanowienie dobre

7., 8., 10., R1.3.8.2

12.

Δόξα […] χρηστὴ […] ἐστιν […] ἡ ἀληϑής (314e10)

δόξα χρηστή ⊆ δόξα ἀληϑής

postanowienie dobre ⊆ postanowienie prawdziwe

Zał.

13.

ἡ ἀληϑὴς δόξα τοῦ ὄντος ἐστὶν ἐξεύρεσις (315a1–2)

δόξα ἀληϑής ⊆ τοῦ ὄντος ἐξεύρεσις

postanowienie prawdziwe ⊆ odkrywanie bytu

Zał.

14.

῾Ο νόμος ἄρα βούλεται τοῦ ὄντος εἶναι ἐξεύρεσις (315a2–3)

νόμος ⊆ τοῦ ὄντος ἐξεύρεσις

prawo ⊆ odkrywanie bytu

11., 12., 13., R1.1.1.3

(Regner)

Sokrates: Wszak powiedzieliśmy, że prawo jest ustawą państwową.

Przyjaciel: Powiedzieliśmy przecież.

Sokrates: Cóż więc? Czy jedne ustawy są dobre, inne zaś niegodziwe?

Przyjaciel: Bywa tak rzeczywiście.

Sokrates: A przecież prawo nie mogłoby być niegodziwe.

Przyjaciel: Gdzieżby?

Sokrates: A więc nie można słusznie twierdzić tak bez zastrzeżeń, że prawo jest ustawą państwową.

Przyjaciel: Wydaje się, że nie można.

Sokrates: Nie można by przeto zgodzić się, że ustawa niegodziwa jest prawem.

Przyjaciel: Rzeczywiście nie.

Sokrates: Wszakże mnie się również samemu wydaje, że prawo jest rzeczywiście pewnym postanowieniem. Ponieważ zaś ono nie jest postanowieniem niegodziwym, to czyż wobec tego nie jest oczywiste, że jest postanowieniem dobrym, jeżeli prawo jest postanowieniem?

Przyjaciel: Tak.

Sokrates: Które zaś postanowienie jest dobre? Czy nie to, które jest prawdziwe?

Przyjaciel: Tak.

Sokrates: Czy postanowienie prawdziwe nie jest odnalezieniem tego, co jest?

Przyjaciel: Na pewno jest.

Sokrates: Prawo więc chce być wykryciem tego co jest.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.