Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

34. Platon, Fedon 75b4–c6

Fedon referuje ostatni dzień z życia Sokratesa. Sokrates wykłada uczniom swą teorię anamnezy.

Sokrates, Simmias z Teb:

75b4Πρὸ τοῦ ἄρα ἄρξασϑαι ἡμᾶς ὁρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ τἆλλα 5αἰσϑάνεσϑαι τυχεῖν ἔδει που εἰληϕότας ἐπιστήμην αὐτοῦ 6τοῦ ἴσου ὅτι ἔστιν, εἰ ἐμέλλομεν τὰ ἐκ τῶν αἰσϑήσεων ἴσα 7ἐκεῖσε ἀνοίσειν, ὅτι προϑυμεῖται μὲν πάντα τοιαῦτ' εἶναι οἷον 8ἐκεῖνο, ἔστιν δὲ αὐτοῦ ϕαυλότερα.

9᾿Ανάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, ὦ Σώκρατες.

10Οὐκοῦν γενόμενοι εὐϑὺς ἑωρῶμέν τε καὶ ἠκούομεν καὶ τὰς 11ἄλλας αἰσϑήσεις εἴχομεν;

12Πάνυ γε.

c1῎Εδει δέ γε, ϕαμέν, πρὸ τούτων τὴν τοῦ ἴσου ἐπιστήμην εἰληϕέναι;

2Ναί.

3Πρὶν γενέσϑαι ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἀνάγκη ἡμῖν αὐτὴν εἰλη4ϕέναι.

5῎Εοικεν.

1.

πρὸ τοῦ ἄρξασϑαι ἡμᾶς ὁρᾶν (75b4) τυχεῖν ἔδει εἰληϕότας ἐπιστήμην (75b5)

ἕξις ἐπιστήμην ⊆ πρὸ τοῦ ἄρξασϑαι ὁρᾶν κτλ.

posiadanie wiedzy ⊆ przed uzyskaniem wzroku etc.

Zał.

2.

γενόμενοι εὐϑὺς ἑωρῶμέν (75b10)

πρὸ τοῦ ἄρξασϑαι ὁρᾶν κτλ. ⊆ πρὶν γενέσϑαι

przed uzyskaniem wzroku etc. ⊆ przed urodzeniem

Zał.

3.

πρὶν γενέσϑαι […] ἀνάγκη ἡμῖν (75c3) τὴν ἐπιστήμην (75c1) εἰληϕέναι (75c4–5)

ἕξις ἐπιστήμην ⊆ πρὶν γενέσϑαι

posiadanie wiedzy ⊆ przed urodzeniem

1., 2., R1.1.1.1

(Legutko)

„Może więc zanim zaczęliśmy widzieć, słyszeć i używać innych zmysłów, musieliśmy jakoś zdobyć wiedzę o tym, czym jest sama równość, skoro do niej staraliśmy się odnosić owe równości wywiedzione z wrażeń zmysłowych [wyobrażając sobie], że pragną być do niej podobne, choć są od niej gorsze”.

„Tak wynikać musi z tego, cośmy wcześniej powiedzieli, Sokratesie”.

„A zatem zaraz po urodzeniu widzieliśmy, słyszeliśmy i mieliśmy inne doznania zmysłowe?”

„Istotnie”.

„Powiemy więc, że wiedzę o równości musieliśmy zdobyć przed tymi doznaniami?”

„Tak”.

„Musieliśmy przeto, jak się wydaje, być w jej posiadaniu, zanim urodziliśmy się?”

„Ano, tak się wydaje”.

(Jowett)

Then before we began to see or hear or perceive in any way, we must have had a knowledge of absolute equality, or we could not have referred to that the equals which are derived from the senses — for to that they all aspire, and of that they fall short?

That, Socrates, is certainly to be inferred from the previous statements.

And did we not see and hear and acquire our other senses as soon as we were born?

Certainly.

Then we must have acquired the knowledge of the ideal equal at some time previous to this?

Yes.

That is to say, before we were born, I suppose?

True.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.