Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

5. Arystofanes, Chmury 1399–1419

Arystofanes ukazuje, czego Fejdippides nauczył się w szkole Sokratesa.

Fejdippides, jego ojciec Strepsjades:

1399Φε. ὡς ἡδὺ καινοῖς πράγμασιν καὶ δεξιοῖς ὁμιλεῖν,

1400 καὶ τῶν καϑεστώτων νόμων ὑπερϕρονεῖν δύνασϑαι.

1401 ἐγὼ γὰρ ὅτε μὲν ἱππικῇ τὸν νοῦν μόνῃ προσεῖχον,

1402 οὐδ' ἂν τρί' εἰπεῖν ῥήμαϑ' οἷός τ' ἦν πρὶν ἐξαμαρτεῖν·

1403 νυνὶ δ' ἐπειδή μ' οὑτοσὶ τούτων ἔπαυσεν αὐτός,

1404 γνώμαις δὲ λεπταῖς καὶ λόγοις ξύνειμι καὶ μερίμναις,

1405 οἶμαι διδάξειν ὡς δίκαιον τὸν πατέρα κολάζειν.

1406Στ. ἵππευε τοίνυν νὴ Δί', ὡς ἔμοιγε κρεῖττόν ἐστιν

1407 ἵππων τρέϕειν τέϑριππον ἢ τυπτόμενον ἐπιτριβῆναι.

1408Φε. ἐκεῖσε δ' ὅϑεν ἀπέσχισάς με τοῦ λόγου μέτειμι,

1409 καὶ πρῶτ' ἐρήσομαί σε τουτί· παῖδά μ' ὄντ' ἔτυπτες;

1410Στ. ἔγωγέ σ' εὐνοῶν τε καὶ κηδόμενος. Φε. εἰπὲ δή μοι,

1411 οὐ κἀμέ σοι δίκαιόν ἐστιν εὐνοεῖν ὁμοίως

1412 τύπτειν τ', ἐπειδήπερ γε τοῦτ' ἐστ' εὐνοεῖν τὸ τύπτειν;

1413 πῶς γὰρ τὸ μὲν σὸν σῶμα χρὴ πληγῶν ἀϑῷον εἶναι,

1414 τοὐμὸν δὲ μή; καὶ μὴν ἔϕυν ἐλεύϑερός γε κἀγώ.

1415 κλάουσι παῖδες, πατέρα δ' οὐ κλάειν δοκεῖς; …

1416 ϕήσεις νομίζεσϑαι σὺ παιδὸς τοῦτο τοὔργον εἶναι·

1417 ἐγὼ δέ γ' ἐντείποιμ' ἂν ὡς δὶς παῖδες οἱ γέροντες·

1418 εἰκὸς δὲ μᾶλλον τοὺς γέροντας ἢ νέους τι κλάειν,

1419 ὅσῳπερ ἐξαμαρτάνειν ἧττον δίκαιον αὐτούς.

1.

οἶμαι διδάξειν ὡς δίκαιον τὸν πατέρα κολάζειν (1405)

πατήρ ⊆ τυπτέος

ojciec ⊆ mający być bity

2., 3., 4., 5., R1.1.1.9

2.

παῖδά μ' ὄντ' ἔτυπτες; (1409) εὐνοῶν τε καὶ κηδόμενος (1410)

παῖς ⊆ εὐνωτέος

chłopiec ⊆ mający być otaczany troską

Zał.

3.

ἐστ' εὐνοεῖν τὸ τύπτειν (1412)

εὐνωτέος ⊆ τυπτέος

mający być otaczany troską ⊆ mający być bity

Zał.

4.

δὶς παῖδες οἱ γέροντες (1417)

γέρων ⊆ παῖς

starzec ⊆ chłopiec

Zał.

[5.

πατήρ ⊆ γέρων

ojciec ⊆ starzec

Fakt]

(Ławińska-Tyszkowska)

FEJDIPPIDES

Jak dobrze żyć wśród nowych praw i sprawiedliwych

I móc przestarzałymi zwyczajami gardzić!

Wtedy, gdy miałem umysł zajęty koniarstwem

I trzech słów nie umiałem powiedzieć bez błędu.

A teraz, skoro on mnie sam z tego wyciągnął,

Znam już myśli subtelne, słowa, rozważania,

Udowodnię, jak sądzę, że można bić ojca.

STREPSJADES

Lepiej wracaj do koni! Już wolę, na Zeusa,

Czwórkę koni hodować, niż dostawać lanie!

FEJDIPPIDES

Od tego właśnie miejsca zacznę, gdzie skończyłeś.

Pierwsze pytanie: Biłeś mnie, gdy byłem dzieckiem?

STREPSJADES

Biłem, dla twego dobra i w trosce.

FEJDIPPIDES

Więc powiedz,

Czy będzie sprawiedliwie, gdy dla twego dobra

Ja cię tak samo zbiję, skoro bić — to troska?

Dlaczego twoja skóra ma być nietykalna,

A moja nie? I ja się urodziłem wolnym.

„Dzieci płaczą — uważasz — a ojciec nie płacze”?

Powiesz, że od tego, jak sądzisz są dzieci,

Ja ci odpowiem: „Starzy to podwójne dzieci”

I srożej niźli dzieci winni być karani,

Bo lepiej rozumieją, co złe, a co dobre.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.