Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

52. Platon, Parmenides 127d6–128a3

Sokrates podsumowuje rozprawę Zenona, zawierającą argumenty przeciw przyjęciu mnogości bytów.

Sokrates, Zenon z Elei.

127d6Τὸν οὖν Σωκράτη ἀκούσαντα πάλιν τε κελεῦσαι τὴν 7πρώτην ὑπόϑεσιν τοῦ πρῶτου λόγου ἀναγνῶναι, καὶ ἀναe1γνωσϑείσης, Πῶς, ϕάναι, ὦ Ζήνων, τοῦτο λέγεις; εἰ πολλά 2ἐστι τὰ ὄντα, ὡς ἄρα δεῖ αὐτὰ ὅμοιά τε εἶναι καὶ ἀνόμοια, 3τοῦτο δὲ δὴ ἀδύνατον· οὔτε γὰρ τὰ ἀνόμοια 4ὅμοια οὔτε τὰ ὁμοια ἀνόμοια οἷόν τε εἶναι; οὐχ οὕτω λέγεις;

5Οὕτω, ϕάναι τὸν Ζήνωνα.

6Οὐκοῦν εἰ ἀδύνατον τά τε ἀνόμοια ὅμοια εἰναι καὶ τὰ 7ὅμοια ἀνόμοια, ἀδύνατον δὴ καὶ πολλὰ εἶναι; εἰ γὰρ πολλὰ 8εἴη, πάσχοι ἂν τὰ ἀδύνατα. ἆρα τοῦτό ἐστιν ὃ βούλονταί 9σου οἱ λόγοι, οὐκ ἄλλο τι ἢ διαμάχεσϑαι παρὰ πάντα τὰ 10λεγόμενα ὡς οὐ πολλά ἐστι; καὶ τούτου αὐτοῦ οἴει σοι 11τεκμήριον εἶναι ἕκαστον τῶν λόγον, ὥστε καὶ ἡγῇ τοσαῦτα 12τεκμήρια παρέχεσϑαι, ὅσουσπερ λόγους γέγραϕας, ὡς οὐκ 128a1ἔστι πολλά; οὕτω λέγεις, ἢ ἐγὼ οὐκ ὀρϑῶς καταμανϑάνω;

2Οὔκ, ἀλλά, ϕάναι τὸν Ζήνωνα, καλῶς συνῆκας ὅλον τὸ 3γράμμα ὃ βούλεται.

1.

εἰ πολλά ἐστι τὰ ὄντα, ὡς ἄρα δεῖ αὐτὰ ὅμοια τε εἶναι καὶ ἀνόμοια (127e1–2)

πολλά ἐστι τὰ ὄντα → αὐτὰ ὅμοια καὶ ἀνόμοια

są liczne byty → te same są podobne i niepodobne

Zał.

2.

Οὐκοῦν εἰ ἀδύνατον τά τε ἀνόμοια ὅμοια εἰναι καὶ τὰ ὅμοια ἀνόμοια (127e6–7)

~ αὐτὰ ὅμοια καὶ ἀνόμοια

~ te same są podobne i niepodobne

Zał.

3.

ἀδύνατον δὴ καὶ πολλὰ εἶναι (127e7)

~ πολλά ἐστι τὰ ὄντα

~ są liczne byty

1., 2., R2.2.5

(Witwicki)

Otóż Sokrates przysłuchiwał się i poprosił, żeby pierwsze twierdzenie pierwszej rozprawy jeszcze raz odczytać, a gdy zostało odczytane, powiada:

— Jak ty to rozumiesz, Zenonie? Że jeśli przedmiotów jest wiele, to niby one muszą być i podobne, i niepodobne, a to przecież jest niemożliwe. Bo ani niepodobne nie mogą być podobne, ani podobne nie mogą być niepodobne. Czy nie tak mówisz?

— Tak jest — powiedział Zenon.

— Nieprawdaż, jeśli to niemożliwe, żeby niepodobne były podobne, a podobne niepodobne, to, oczywiście, nie może ich być wiele? Bo gdyby ich było wiele, to doznawałyby czegoś, co być nie może. Czy to o to chodzi w twoich słowach — o nic innego, tylko żeby przeprzeć, wbrew wszystkiemu, co ludzie mówią, że nie ma wielu przedmiotów? I masz wrażenie, że każda twoja rozprawa tego dowodzi, więc sądzisz, że tyle na to podałeś dowodów, ileś rozpraw napisał na ten temat, że wielość nie istnieje? Tak myślisz, czy też ja cię niedobrze rozumiem?

— No nie — powiada Zenon; — dobrześ zrozumiał intencję całego pisma.

(Jowett)

When the recitation was completed, Socrates requested that the first thesis of the first argument might be read over again, and this having been done, he said: What is your meaning, Zeno? Do you maintain that if being is many, it must be both like and unlike, and that this is impossible, for neither can the like be unlike, nor the unlike like — is that your position?

Just so, said Zeno.

And if the unlike cannot be like, or the like unlike, then according to you, being could not be many; for this would involve an impossibility. In all that you say have you any other purpose except to disprove the being of the many? and is not each division of your treatise intended to furnish a separate proof of this, there being in all as many proofs of the not-being of the many as you have composed arguments? Is that your meaning, or have I misunderstood you?

No, said Zeno; you have correctly understood my general purpose.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.