Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

60. Platon, Parmenides 151e3–152a3

Skoro jedno uczestniczy w istnieniu, uczestniczy też w czasie.

Parmenides, Arystoteles:

151e3῏Αρ' οὖν καὶ χρόνου μετέχει τὸ ἕν, καὶ ἐστί τε καὶ γί4γνεται νεώτερόν τε καὶ πρεσβύτερον αὐτό τε ἑαυτοῦ καὶ τῶν 5ἄλλων, καὶ οὔτε νεώτερον οὔτε πρεσβύτερον οὔτε ἑαυτοῦ 6οὔτε τῶν ἄλλων, χρόνου μετέχον;

Πῶς;

Εἶναι μέν που 7αὐτῷ ὑπάρχει, εἴπερ ἓν ἔστιν.

Ναί.

Τὸ δὲ εἶναι ἄλλο τί 8ἐστιν ἢ μέϑεξις οὐσίας μετὰ χρόνου τοῦ παρόντος, ὥσπερ 152a1τὸ ἦν μετὰ τοῦ παρεληλυϑότος καὶ αὖ τὸ ἔσται μετὰ τοῦ 2μέλλοντος οὐσίας ἐστὶ κοινωνία;

῎Εστι γάρ.

Μετέχει μὲν 3ἄρα χρόνου, εἴπερ καὶ τοῦ εἶναι.

Πάνυ γε.

1.

χρόνου μετέχει τὸ ἕν (151e3)

ἕν ⊆ χρόνου μετέχον

Jedno ⊆ uczestniczące w czasie

2., 3., R1.1.1.1

2.

Εἶναι […] αὐτῷ ὑπάρχει, εἴπερ ἓν ἔστιν (151e6–7)

ἕν ⊆ εἶναι μετέχον

Jedno ⊆ uczestniczące w byciu

Zał.

3.

Μετέχει […] χρόνου, εἴπερ καὶ τοῦ εἶναι (152a2–3)

εἶναι μετέχον ⊆ χρόνου μετέχον

uczestniczące w byciu ⊆ uczestniczące w czasie

Zał.

(Witwicki)

— A czy i w czasie uczestniczy Jedno i jest, i staje się młodszym i starszym samo od siebie i od innych i ani młodszym, ani starszym ani od siebie, ani od innych, chociaż uczestniczy w czasie?

— Jakim sposobem?

— Przecież chyba bycie mu przysługuje, skoro ono jest Jednem.

— Tak.

— A bycie czy to coś innego niż uczestniczenie w istnieniu w czasie teraźniejszym, tak samo, jak „było” w czasie przeszłym, a „będzie” to uczestniczenie w istnieniu w czasie przyszłym?

— No jest tak.

— Zatem ono uczestniczy w czasie, skoro uczestniczy w byciu.

— Tak jest.

(Jowett)

Does the one also partake of time? And is it and does it become older and younger than itself and others, and again, neither younger nor older than itself and others, by virtue of participation in time?

How do you mean?

If one is, being must be predicated of it?

Yes.

But to be (einai) is only participation of being in present time, and to have been is the participation of being at a past time, and to be about to be is the participation of being at a future time?

Very true.

Then the one, since it partakes of being, partakes of time?

Certainly.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.