Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

69. Platon, Faidros 245c5–246a2

Dwa dowody nieśmiertelności duszy przeprowadzone równolegle; pierwszy możnaby nazwać dowodem z nieprzerwalności ruchu, drugi zaś dowodem ze źródła ruchu.

Fragment mowy Sokratesa:

245c5Ψυχὴ πᾶσα ἀϑάνατος. τὸ γὰρ ἀεικίνητον ἀϑάνατον· 6τὸ δ' ἄλλο κινοῦν καὶ ὑπ' ἄλλου κινούμενον, παῦλαν ἔχον 7κινήσεως, παῦλαν ἔχει ζωῆς. μόνον δὴ τὸ αὑτὸ κινοῦν, ἅτε 8οὐκ ἀπολεῖπον ἑαυτό, οὔποτε λήγει κινούμενον, ἀλλὰ 9καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα κινεῖται τοῦτο πηγὴ καὶ ἀρχὴ κινήσεως. d1ἀρχὴ δὲ ἀγένητον. ἐξ ἀρχῆς γὰρ ἀνάγκη πᾶν τὸ γιγνόμενον 2γίγνεσϑαι, αὐτὴν δὲ μηδ' ἐξ ἑνός· εἰ γὰρ ἔκ του ἀρχὴ 3γίγνοιτο, οὐκ ἂν ἔτι ἀρχὴ γίγνοιτο. ἐπειδὴ δὲ ἀγένητόν 4ἐστιν, καὶ ἀδιάϕϑορον αὐτὸ ἀνάγκη εἶναι. ἀρχῆς γὰρ δὴ 5ἀπολομένης οὔτε αὐτή ποτε ἔκ του οὔτε ἄλλο ἐξ ἐκείνης 6γενήσεται, εἴπερ ἐξ ἀρχῆς δεῖ τὰ πάντα γίγνεσϑαι. οὕτω 7δὴ κινήσεως μὲν ἀρχὴ τὸ αὐτὸ αὑτὸ κινοῦν. τοῦτο δὲ οὔτ' 8ἀπόλλυσϑαι οὔτε γίγνεσϑαι δυνατόν, ἢ πάντα τε οὐρανὸν e1πᾶσάν τε γῆν εἰς ἓν συμπεσοῦσαν στῆναι καὶ μήποτε αὖϑις 2ἔχειν ὅϑεν κινηϑέντα γενήσεται. ἀϑανάτου δὲ πεϕασμένου 3τοῦ ὑϕ' ἑαυτοῦ κινουμένου, ψυχῆς οὐσίαν τε καὶ λόγον 4τοῦτον αὐτόν τις λέγων οὐκ αἰσχυνεῖται. πᾶν γὰρ σῶμα, 5ᾧ μὲν ἔξωϑεν τὸ κινεῖσϑαι, ἄψυχον, ᾧ δὲ ἔνδοϑεν αὐτῷ 6ἐξ αὑτοῦ, ἔμψυχον, ὡς ταύτης οὔσης ϕύσεως ψυχῆς. εἰ 7δ' ἔστιν τοῦτο οὕτως ἔχον, μὴ ἄλλο τι εἶναι τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ 246a1κινοῦν ἢ ψυχήν, ἐξ ἀνάγκης ἀγένητόν τε καὶ ἀϑάνατον ψυχὴ 2ἂν εἴη.

1.

Ψυχὴ πᾶσα ἀϑάνατος (245c5)

ψυχή ⊆ ἀϑάνατον

dusza ⊆ nieśmiertelne

2., 3., 7., R1.1.1.5a

2.

τὸ […] ἀεικίνητον ἀϑάνατον (245c5)

ἀεικίνητον ⊆ ἀϑάνατον

wiecznie poruszające się ⊆ nieśmiertelne

Zał.

3.

τὸ αὑτὸ κινοῦν […] οὔποτε λήγει κινούμενον (245c7–8)

αὑτὸ κινοῦν ⊆ ἀεικίνητον

samoporuszające się ⊆ wiecznie poruszające się

Zał.

4.

τὸ αὑτὸ κινοῦν (245c7) ἀρχὴ κινήσεως (245c9)

αὑτὸ κινοῦν ⊆ ἀρχὴ κινήσεως

samoporuszające się ⊆ początek ruchu

Zał.

5.

ἀρχὴ δὲ ἀγένητον (245d1)

ἀρχή ⊆ ἀγένητον

początek ruchu ⊆ niepowstawałe

Zał.

6.

ἐπειδὴ δὲ ἀγένητόν ἐστιν, καὶ ἀδιάϕϑορον αὐτὸ ἀνάγκη εἶναι (245d3–4)

ἀγένητον ⊆ ἀδιάϕϑορον [=ἀϑάνατον]

niepowstawałe ⊆ niezniszczalne [= nieśmiertelne]

Zał.

7.

τοῦ ὑϕ' ἑαυτοῦ κινουμένου, ψυχῆς οὐσίαν τε καὶ λόγον τοῦτον αὐτόν τις λέγων οὐκ αἰσχυνεῖται(245e3–4)

ψυχή ⊆ αὑτὸ κινοῦν

dusza ⊆ samoporuszające się

Zał.

8.

ἐξ ἀνάγκης ἀγένητόν τε καὶ ἀϑάνατον ψυχὴ ἂν εἴη (246a1–2)

ψυχή ⊆ ἀϑάνατον

dusza ⊆ nieśmiertelne

4., 5., 6., 7., R1.1.1.8

(Regner)

Każda dusza jest nieśmiertelna. To bowiem, co się zawsze porusza, jest nieśmiertelne. To natomiast, co poruszając inne porusza się mocą innego, przestając się poruszać, przestaje też żyć. Jedynie więc poruszane samo przez się — ponieważ nie porzuca samo siebie — nie ustaje w ruchu, lecz jest źródłem i początkiem ruchu również dla innych, które są w ruchu. Początek zaś nie powstał. Z początku bowiem musiało powstać to, co powstało, on zaś nie powstaje z niczego. Gdyby bowiem powstał z początku, toby nie był od początku. Skoro zaś jest niepowstawalny, to musi również być niezniszczalny. Gdyby się bowiem początek zatracił, to aniby on z czegokolwiek, aniby z niego inne nie powstało, skoro wszystkie rzeczy powinny powstać z początku. Przeto początkiem ruchu jest to, co porusza samo siebie. Ono zaś nie może ani ulec unicestwieniu, ani powstać, alboby całe niebiosa i wszystko stworzenie zapadły się razem w bezruch i nigdy by nie miały znikąd możności powrócić znowu w stan ruchu. Ktoś, kto uznał za nieśmiertelne to, co się porusza samo przez się, nie zasługuje na naganę, gdy on to właśnie uznaje za istotę i pojęcie duszy. Każde bowiem ciało, któremu został dany ruch od przyczyny zewnętrznej, jest bezduszne, to zaś, któremu dane jest poruszać się samemu przez się dzięki przyczynie wewnętrznej, jest ożywione duszą, bo taka właśnie jest istota duszy. Skoro zaś tak się rzecz ma, że tym, co się porusza samo przez się, jest nie co innego niż dusza, to dusza musi być niezrodzona i nieśmiertelna.

(Jowett)

The soul through all her being is immortal, for that which is ever in motion is immortal; but that which moves another and is moved by another, in ceasing to move ceases also to live. Only the self-moving, never leaving self, never ceases to move, and is the fountain and beginning of motion to all that moves besides. Now, the beginning is unbegotten, for that which is begotten has a beginning; but the beginning is begotten of nothing, for if it were begotten of something, then the begotten would not come from a beginning. But if unbegotten, it must also be indestructible; for if beginning were destroyed, there could be no beginning out of anything, nor anything out of a beginning; and all things must have a beginning. And therefore the self-moving is the beginning of motion; and this can neither be destroyed nor begotten, else the whole heavens and all creation would collapse and stand still, and never again have motion or birth. But if the self-moving is proved to be immortal, he who affirms that self-motion is the very idea and essence of the soul will not be put to confusion. For the body which is moved from without is soulless; but that which is moved from within has a soul, for such is the nature of the soul. But if this be true, must not the soul be the self-moving, and therefore of necessity unbegotten and immortal? Enough of the soul's immortality.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.