Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

71. Platon, Alkibiades I 113a7–b7

Sokrates zrzuca na Alkibiadesa odpowiedzialność za niekonkluzywność rozważań o cnocie, aby mu odradzić zabieranie głosu na ten temat na agorze.

Sokrates, Alkibiades:

113a7ΣΩ. ῎Ιϑι δή, ἑνὶ λόγῳ εἰπέ· ὅταν ἐρώτησίς τε καὶ 8ἀπόκρισις γίγνηται, πότερος ὁ λέγων, ὁ ἐρωτῶν ἢ ὁ ἀπο9κρινόμενος;

10ΑΛ. ῾Ο ἀποκρινόμενος, ἔιμογε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες.

b1ΣΩ. Οὐκοῦν ἄρτι διὰ παντὸς ἐγὼ μὲν ἦ ὁ ἐρωτῶν;

2ΑΛ. Ναί.

3ΣΩ. Σὺ δ' ὁ ἀποκρινόμενος;

4ΑΛ. Πάνυ γε.

5ΣΩ. Τί οὖν; τὰ λεχϑέντα πότερος ἡμῶν εἴρηκεν;

6ΑΛ. Φαίνομαι μέν, ὦ Σώκρατες, ἐκ τῶν ὡμολογημένων 7ἐγώ.

1.

῾Ο ἀποκρινόμενος (113a10) ὁ λέγων (113a8)

ἀποκρινόμενος ⊆ λέγων

odpowiadający ⊆ twierdzący

Zał.

2.

Σὺ δ' ὁ ἀποκρινόμενος (113b3)

᾿Αλκιβιάδης ⊆ ἀποκρινόμενος

Alkibiades ⊆ odpowiadający

Zał.

3.

τὰ λεχϑέντα πότερος ἡμῶν εἴρηκεν; (1133b5) ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἐγώ (113b6–7)

᾿Αλκιβιάδης ⊆ λέγων

Alkibiades ⊆ twierdzący

1., 2., R1.1.1.2

(Regner)

Sokrates: Powiedz przeto ogólnie: gdy się stawia pytanie i daje odpowiedź, to kto jest tym, który twierdzi? Czy ten, kto stawia pytanie, czy też ten, kto daje odpowiedź?

Alkibiades: Ja sądzę, Sokratesie, że ten, kto daje odpowiedź.

Sokrates: Czy więc w ciągu całej dotychczasowej rozmowy nie ja byłem tym, kto stawiał pytania?

Alkibiades: Ty.

Sokrates: Ty zaś tym, kto dawał odpowiedzi?

Alkibiades: Tak jest.

Sokrates: Więc cóż? Kto z nas twierdził to, co było powiedziane?

Alkibiades: Z tego, cośmy Sokratesie uzgodnili, wynika, że ja.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.