Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

77. Platon, Alkibiades I 133c18–24 & 133e4–134b3

Jeżeli rozwaga to „poznać samego siebie”, to nierozważni są nieszczęśliwi.

Sokrates, Alkibiades:

133c18ΣΩ. Τὸ δὲ γιγνώσκειν αὑτὸν ὡμολογοῦμεν σωϕροσύνην 19εἶναι;

20ΑΛ. Πάνυ γε.

21ΣΩ. ῏Αρ' οὖν μὴ γιγνώσκοντες ἡμᾶς αὐτοὺς μηδὲ σώ22ϕρονες ὄντες δυναίμεϑ' ἂν εἰδέναι τὰ ἡμέτερα αὐτῶν κακά 23τε καὶ ἀγαϑά;

24ΑΛ. Καὶ πῶς ἂν τοῦτο γένοιτο, ὦ Σώκρατες;

[…]

e4ΣΩ. ῞Οστις δὲ τὰ αὑτοῦ ἀγνοεῖ, καὶ τὰ τῶν ἄλλων που 5ἂν ἀγνοοῖ κατὰ ταὐτά.

6ΑΛ. Τί μήν;

7ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ τὰ τῶν ἄλλων, καὶ τὰ τῶν πόλεων ἀγνοήσει.

8ΑΛ. ᾿Ανάγκη.

9ΣΩ. Οὐκ ἄρ' ἂν γένοιτο ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ πολιτικός.

10ΑΛ. Οὐ δῆτα.

11ΣΩ. Οὐ μὴν οὐδ' οἰκονομικός γε.

134a1ΑΛ. Οὐ δῆτα.

2ΣΩ. Οὐδέ γε εἴσεται ὅτι πράττει.

3ΑΛ. Οὐ γὰρ οὖν.

4ΣΩ. ῾Ο δὲ μὴ εἰδὼς οὐχ ἁμαρτήσεται;

5ΑΛ. Πάνυ γε.

6ΣΩ. ᾿Εξαμαρτάνων δὲ οὐ κακῶς πράξει ἰδίᾳ τε καὶ 7δημοσίᾳ;

8ΑΛ. Πῶς δ'οὔ;

9ΣΩ. Κακῶς δὲ πράττων οὐκ ἄϑλιος;

10ΑΛ. Σϕόδρα γε.

11ΣΩ. Τί δ' οἷς οὗτος πράττει;

12ΑΛ. Καὶ οὗτοι.

13ΣΩ. Οὐκ ἄρα οἷόν τε, ἐὰν μή τις σώϕρων καὶ ἀγαϑὸς ᾖ, 14εὐδαίμονα εἶναι.

b1ΑΛ. Οὐχ οἷόν τε.

2ΣΩ. Οἱ ἄρα κακοὶ τῶν ἀωϑρώπων ἄϑλιοι.

3ΑΛ. Σϕόδρα γε.

1.

μὴ γιγνώσκοντες ἡμᾶς αὐτοὺς μηδὲ σώϕρονες ὄντες (133c21–22)

μὴ σώϕρονες ⊆ μὴ γιγνώσκοντες σϕεῖς αὐτούς

nierozważni ⊆ niepoznający samych siebie

Zał.

2.

μὴ γιγνώσκοντες ἡμᾶς αὐτοὺς […] [οὐκ] δυναίμεϑ' ἂν εἰδέναι τὰ ἡμέτερα αὐτῶν (133c21–22)

μὴ γιγνώσκοντες σϕεῖς αὐτούς ⊆ μὴ εἰδότες τὰ σϕῶν αὐτῶν

niepoznający samych siebie ⊆ nieznający się na własnych sprawach

Zał.

3.

῞Οστις δὲ τὰ αὑτοῦ ἀγνοεῖ, καὶ τὰ τῶν ἄλλων που ἂν ἀγνοοῖ κατὰ ταὐτά (133e4–5)

μὴ εἰδότες τὰ σϕῶν αὐτῶν ⊆ μὴ εἰδότες τὰ τῶν ἄλλων

nie znający się na własnych sprawach ⊆ nie znający się na sprawach innych

Zał.

4.

Οὐκοῦν εἰ τὰ τῶν ἄλλων, καὶ τὰ τῶν πόλεων ἀγνοήσει (133e7)

μὴ εἰδότες τὰ τῶν ἄλλων ⊆ ἀγνούντες τὰ τῶν πόλεων

nie znający się na sprawach innych ⊆ nie znający się na sprawach państwowych

Zał.

5.

Οὐκ ἄρ' ἂν γένοιτο ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ πολιτικός (133e9) οὐ μὴν οὐδ' οἰκονομικός γε (133e11)

[ἀγνούντες τὰ τῶν πόλεων] ⊆ μὴ ὄντες ἄνδρες πολιτικοὶ μὴδ' οἰκονομικοί

[nie znający się na sprawach państwowych] ⊆ nie będący politykami ani gospodarzami

Zał.

6.

Οὐδέ γε εἴσεται ὅτι πράττει (134a2)

[μὴ ὄντες ἄνδρες πολιτικοὶ μὴδ' οἰκονομικοί] ⊆ μὴ εἰδότες ὅτι πράττουσι

[nie będący politykami ani gospodarzami] ⊆ nie znający się na tym, co robią

Zał.

7.

῾Ο δὲ μὴ εἰδὼς […] ἁμαρτήσεται (134a4)

μὴ εἰδότες ὅτι πράττουσι ⊆ ἁμαρτανόμενοι

nie znający się na tym, co robią ⊆ błądzący

Zał.

8.

᾿Εξαμαρτάνων […] κακῶς πράξει (134a6)

ἁμαρτανόμενοι ⊆ κακῶς πράττοντες

błądzący ⊆ wyrządzający zło

Zał.

9.

Κακῶς δὲ πράττων […] ἄϑλιος (134a9)

κακῶς πράττοντες ⊆ ἄϑλιοι

wyrządzający zło ⊆ nieszczęśliwi

Zał.

10.

Οὐκ ἄρα οἷόν τε, ἐὰν μή τις σώϕρων καὶ ἀγαϑὸς ᾖ, εὐδαίμονα εἶναι (134a13–14)

μὴ σώϕρονες ⊆ ἄϑλιοι

nierozważni ⊆ nieszczęśliwi

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., R1.1.1.12

(Regner)

Sokrates: Zaś poznać samego siebie jest — jakeśmy uzgodnili — rozwagą.

Alkibiades: Tak jest.

Sokrates: Czy jednak, nie poznając siebie samych ani nie będąc rozważni, jesteśmy władni poznać te rzeczy, które są naszym udziałem, czy to złe, czy dobre?

Alkibiades: Jak by się to mogło stać, Sokratesie?

[…]

Sokrates: Ten zaś, kto by się nie znał na własnych sprawach, tym samym nie znałby się również na sprawach innych.

Alkibiades: Z pewnością.

Sokrates: Jeżeliby się zaś nie znał na sprawach innych, to by się nie znał również na sprawach państwowych.

Alkibiades: Koniecznie.

Sokrates: Taki więc nie byłby mężem stanu.

Alkibiades: Wcale nie.

Sokrates: Nie byłby też dobrym gospodarzem.

Alkibiades: Również nie.

Sokrates: Aniby się nie znał na tym, co robi.

Alkibiades: Oczywiście.

Sokrates: Czyby zaś, nie znając się, nie błądził?

Alkibiades: Z pewnością.

Sokrates: A czy ten, kto błądzi, nie wyrządza zła w życiu prywatnym i społecznym?

Alkibiades: Jakże nie?

Sokrates: Czy ten, kto wyrządza zło, nie jest nieszczęśliwy?

Alkibiades: I to jak najbardziej.

Sokrates: Czy ci, którym wyrządza zło, również?

Alkibiades: Ci też.

Sokrates: Kto by więc nie był rozumny i dobry, ten by nie mógł być szczęśliwy.

Alkibiades: Nie mógłby.

Sokrates: A więc źli są ludźmi nieszczęsnymi.

Alkibiades: I to bardzo.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.