Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

78. Platon, Alkibiades II 139a13–c2

Brak rozwagi jest tożsamy z szaleństwem.

Sokrates, Alkibiades:

139a13ΣΩ. Εἰ δοκεῖ σοι οἷόν τε εἶναι ἢ ϕρόνιμον ἢ ἄϕρονα, ἢ 14ἔστι τι διὰ μέσου τρίτον πάϑος, ὃ ποιεῖ τὸν ἄνϑρωπον μήτε b1ϕρόνιμον μήτε ἄϕρονα;

2ΑΛ. Οὐ δῆτα.

3ΣΩ. ᾿Ανάγκη ἄρ' ἐστὶ τὸ ἕτερον τούτων πεπονϑέναι.

4ΑΛ. ῎Εμοιγε δοκεῖ.

5ΣΩ. Οὐκοῦν μέμνησαι ὁμολογήσας ὑπεναντίον εἶναι 6μανίαν ϕρονήσει;

7ΑΛ. ῎Εγωγε.

8ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ μηδὲν εἶναι διὰ μέσου τρίτον πάϑος, 9ὃ ποιεῖ τὸν ἄνϑρωπον μήτε ϕρόνιμον μήτε ἄϕρονα εἶναι;

10ΑΛ. ῾Ωμολόγησα γάρ.

11ΣΩ. Καὶ μὴν δύο γε ὑπεναντία ἑνὶ πράγματι πῶς ἂν εἴη;

12ΑΛ. Οὐδαμῶς.

c1ΣΩ. ᾿Αϕροσύνη ἄρα καὶ μανία κινδυνεύει ταὐτὸν εἶναι.

2ΑΛ. Φαίνεται.

1.

ὁμολογήσας ὑπεναντίον εἶναι μανίαν ϕρονήσει (139b5–6)

μανία ὑπεναντίον ϕρονήσει ἐστι

szaleństwo jest przeciwieństwem rozwagi

Zał.

2.

μηδὲν εἶναι διὰ μέσου τρίτον πάϑος, ὃ ποιεῖ τὸν ἄνϑρωπον μήτε ϕρόνιμον μήτε ἄϕρονα εἶναι (139b8–9)

ἀϕροσύνη ὑπεναντίον ϕρονήσει ἐστι

nierozwaga jest przeciwieństwem rozwagi

Zał.

3.

δύο γε ὑπεναντία ἑνὶ πράγματι πῶς ἂν εἴη (139b11)

x ὑπεναντίον y ἐστι ∧ z ὑπεναντίον y ἐστι → x = z

x jest przeciwieństwem yz jest przeciwieństwem yx = z

Zał.

4.

᾿Αϕροσύνη ἄρα καὶ μανία κινδυνεύει ταὐτὸν εἶναι (139c1)

ἀϕροσύνη = μανία

nierozwaga = szaleństwo

1., 2., 3., R2.3.3

(Regner)

Sokrates: Czy ci się wydaje, że się jest albo rozważnym, albo nierozważnym? Czy może istnieje jako coś pośredniego trzeci stan, który sprawia, że człowiek nie jest ani rozważny, ani nierozważny?

Alkibiades: Nie istnieje.

Sokrates: Koniecznie więc przysługuje jedno z obojga.

Alkibiades: Tak mi się przynajmniej zdaje.

Sokrates: Czy przypominasz sobie, że przyznałeś, iż szaleństwo jest zaprzeczeniem rozwagi?

Alkibiades: Przyznałem.

Sokrates: A także, iż nie istnieje jako coś pośredniego trzeci stan, który by sprawiał, że człowiek nie jest ani rozważny, ani nierozważny?

Alkibiades: Owszem, zgodziłem się.

Sokrates: Jak to jednak możliwe, ażeby dwie rzeczy były zaprzeczeniem jednej?

Alkibiades: Żadną miarą.

Sokrates: A więc nierozwaga i szaleństwo są chyba czymś jednym i tym samym?

Alkibiades: Tak się okazuje.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.