Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

81. Platon, Rywale 136e8–b6

Filozofowanie nie jest zdobywaniem wiedzy w jakiejś specjalności (sztuce).

Sokrates, jego bezimienny rozmówca:

136e8Οὐδὲν δἠ, ἔϕην ἐγώ, ζητῶ ἄλλο ἢ ἀνομολογήσασϑαι τὰ 137a1εἰρημένα. ἔχει δέ πως ὡδί. ὡμολογήσαμεν καλὸν εἶναι 2τὴν ϕιλοσοϕίαν καὶ αὐτοὶ ϕιλόσοϕοι εἶναι, τοὺς δὲ ϕιλοσό3ϕους ἀγαϑούς, τοὺς δὲ ἀγαϑοὺς χρησίμους, τοὺς δὲ πονηροὺς 4ἀχρήστους· αὖϑις δ' αὖ τοὺς ϕιλοσόϕους ὡμολογήσαμεν, ἕως 5ἂν οἱ δημιουργοὶ ὦσιν, ἀχρήστους εἶναι, δημιουργοὺς δὲ ἀεὶ 6εἶναι. οὐ γὰρ ταῦτα ὡμολόγηται;

7Πάνυ γε, ἦ δ' ὅς.

8῾Ωμολογοῦμεν ἄρα, ὡς ἔοικε, κατά γε τὸν σὸν λόγον, 8εἴπερ τὸ ϕιλοσοϕεῖν ἐστι περὶ τὰς τέχνας ἐπιστήμονας 10εἶναι ὃν σὺ λέγεις τὸν τρόπον, πονηροὺς αὐτοὺς εἶναι καὶ b1ἀχρήστους, ἕως ἂν ἐν ἀνϑρώποις τέχναι ὦσιν. ἀλλὰ μὴ 2οὐχ οὕτως, ὦ ϕίλε, ἔχωσι, μηδ' ᾖ τοῦτο ϕιλοσοϕεῖν, περὶ 3τὰς τέχνας ἐσπουδακέναι, οὐδὲ πολυπραγμονοῦντα κυπτά4ζοντα ζῆν οὐδὲ πολυμαϑοῦντα, ἀλλ' ἄλλο τι, ἐπεὶ ἐγὼ ᾤμην 5καὶ ὄνειδος εἶναι τοῦτο καὶ βαναύσους καλεῖσϑαι τοὺς περὶ τὰς 6τέχνας ἐσπουδακότας.

1.

ὡμολογήσαμεν (137a1) τοὺς δὲ ϕιλοσόϕους ἀγαϑούς (137a2–3)

ϕιλόσοϕοι ⊆ ἀγαϑοί

filozofowie ⊆ dobrzy

Zał.

2.

ὡμολογήσαμεν (137a1) τοὺς δὲ ἀγαϑοὺς χρησίμους (137a3)

ἀγαϑοί ⊆ χρήσιμοι

dobrzy ⊆ pożyteczni

Zał.

3.

εἴπερ τὸ ϕιλοσοϕεῖν ἐστι περὶ τὰς τέχνας ἐπιστήμονας εἶναι […] πονηροὺς αὐτοὺς εἶναι καὶ ἀχρήστους (137a8–b1)

τὸ ϕιλοσοϕεῖν ⊆ περὶ τὰς τέχνας ἐπιστήμονας εἶναι → ϕιλόσοϕοι ⊈ χρήσιμοι

filozofowanie ⊆ wiedza o sztukach → filozofowie ⊈ pożyteczni

Zał.

4.

μηδ' ᾖ τοῦτο ϕιλοσοϕεῖν, περὶ τὰς τέχνας ἐσπουδακέναι (137b2–3)

τὸ ϕιλοσοϕεῖν ⊈ περὶ τὰς τέχνας ἐπιστήμονας εἶναι

filozofowanie ⊈ wiedza o sztukach

1., 2., 3., R3.4.15

(Regner)

„O nic innego mi nie idzie”, powiadam, „jak o zebranie razem tego, co było powiedziane. A rzecz ma się jakoś tak: Uzgodniliśmy, że ubieganie się o mądrość jest piękne, i że bywają również ubiegający się o mądrość, i że ubiegający się o mądrość są dobrzy, i że dobrzy są użyteczni, i że źli są bezużyteczni. Z drugiej zaś strony uzgodniliśmy, że w razie obecności fachowców ubiegający się o mądrość są na nic, i że fachowcy są zawsze. Czyż nie to było uzgodnione?”

„Tak w istocie”, on powiada.

„Zgodziliśmy się więc, jak się zdaje, że — według twoich wywodów — jeżeli w istocie ubiegać się o mądrość to znaczy być obeznanym z umiejętnościami, to — z tego powodu, jaki sam przedstawiłeś — ubieganie się o mądrość jest złe i bezużyteczne, jak długo są wśród ludzi fachowcy od umiejętności. Lecz nie tak się rzeczy mają, mój drogi, i ubiegać się o mądrość nie znaczy zajmować się gorliwie umiejętnościami, czy ślęczeć nad zgłębianiem zbyt wielu rzeczy i wścibiać nos w nie swoje sprawy, czy wreszcie wyuczać się wielu nauk, lecz jest czymś zupełnie innym, bo ja bym sądził, że tamto jest naganne i że ci, którzy parają się umiejętnościami, nazywają się wykonawcami. […]”


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.