Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

89. Platon, Charmides 164a9–d3

Ukazanie sprzeczności między pojęciem jako „znajomości samego siebie” i rozwagi jako „czynienia rzeczy dobrych”.

Sokrates, Krytiasz:

164a9Οὐδέν· ἀλλὰ λέγε εἰ δοκεῖ τίς σοι ἰατρός, ὑγιᾶ τινα b1ποιῶν, ὠϕέλιμα καὶ ἑαυτῷ ποιεῖν καὶ ἐκείνῳ ὃν ἰῷτο;

2῎Εμοιγε.

3Οὐκοῦν τὰ δέοντα πράττει ὅ γε ταῦτα πράττων;

4Ναί.

5῾Ο τὰ δέοντα πράττων οὐ σωϕρονεῖ;

6Σωϕρονεῖ μὲν οὖν.

7῏Η οὖν καὶ γιγνώσκειν ἀνάγκη τῷ ἰατρῷ ὅταν τε ὠϕελίμως 8ἰᾶται καὶ ὅταν μὴ; καὶ ἑκάστῳ τῶν δημιουργῶν ὅταν τε μέλλῃ 9ὀνήσεσϑαι ἀπὸ τοῦ ἔργου οὗ ἂν πράττῃ καὶ ὅταν μή;

10῎Ισως οὔ.

11᾿Ενίοτε ἄρα, ἦν δ' ἐγώ, ὠϕελίμως πράξας ἢ βλαβερῶς c1ἰατρὸς οὐ γιγνώσκει ἑαυτὸν ὡς ἔπραξεν· καίτοι ὠϕελίμως 2πράξας, ὡς ὁ σὸς λόγος, σωϕρόνως ἔπραξεν. ἢ οὐχ οὕτως 3ἔλεγες;

4῎Εγωγε.

5Οὐκοῦν, ὡς ἔοικεν, ἐνίοτε ὠϕελίμως πράξας πράττει μὲν 6σωϕρόνος καὶ σωϕρονεῖ, ἀγνοεῖ δ' ἑαυτὸν ὅτι σωϕρονεῖ;

7᾿Αλλὰ τοῦτο μέν, ἔϕη, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἄν ποτε γένοιτο, 8ἀλλ' εἴ τι σὺ οἴει ἐκ τῶν ἔμπροσϑεν ὑπ' ἐμοῦ ὡμολογημένων 9εἰς τοῦτο ἀναγκαῖον εἶναι συμβαίνειν, ἐκείνων ἄν τι ἔγωγε d1μᾶλλον ἀναϑείμην, καὶ οὐκ ἂν αἰσχυνϑείην μὴ οὐχὶ ὀρϑῶς 2ϕάναι εἰρηκέναι, μᾶλλον ἤ ποτε συγχωρήσαιμ' ἂν ἀγνοοῦντα 3αὐτὸν ἑαυτὸν ἄνϑρωπον σωϕρονεῖν.

1.

δοκεῖ τίς σοι ἰατρός […] ὠϕέλιμα […] ποιεῖν (164a9–b1)

ἰατρός ⊆ ὠϕέλιμα ποιῶν

lekarz ⊆ działający pożytecznie

Zał.

2.

τὰ δέοντα πράττει ὅ γε ταῦτα πράττων (164b3)

ὠϕέλιμα ποιῶν ⊆ τὰ δέοντα πράττων

działający pożytecznie ⊆ robiący to, co trzeba

Zał.

3.

῾Ο τὰ δέοντα πράττων […] σωϕρονεῖ (164b5)

τὰ δέοντα πράττων ⊆ σώϕρων

robiący to, co trzeba ⊆ rozważny

Zał.

4.

᾿Ενίοτε […] ὠϕελίμως πράξας […] ὁ ἰατρὸς οὐ γιγνώσκει ἑαυτὸν (164b11–c1)

ἰατρός ⊈ γιγνώσκων ἑαυτὸν

lekarz ⊈ znający siebie

Zał.

5.

οὐκ ἄν ποτε γένοιτο, (164c7) ἀγνοεῖ δ' ἑαυτὸν ὅτι σωϕρονεῖ (164c6)

σώϕρων ⊆ γιγνώσκων ἑαυτὸν

rozważny ⊆ znający siebie

Zał.

6.

sprzeczność, trzeba więc coś odrzucić

1., 2., 3., 4., 5., R3.4.19

(Witwicki)

— No nic. Tylko powiedz mi, czy uważasz, że lekarz jakiś, przyprowadzając kogoś do zdrowia, może robić coś pożytecznego i dla siebie, i dla tego, kogo leczy?

— Owszem, uważam.

— Nieprawdaż — właśnie to, co trzeba, robi ten, kto tak robi?

— Tak jest.

— A kto robi, co trzeba, czyż nie jest rozważny?

— Ależ jest rozważny.

— A czy lekarz musi także koniecznie wiedzieć, kiedy leczy z pożytkiem i kiedy nie? I każdy robotnik — kiedy ma zarobić na pracy, nad którą siedzi, i kiedy nie.

— Może i nie musi.

— Przecież niekiedy — powiedziałem — lekarz pożytecznie działa, albo szkodliwie, a sam siebie nie zna z tej strony, jak działa właściwie. A jednak, jeśli działał pożytecznie, to według twego zdania, działał rozważnie. Czyżeś tak nie mówił?

— Mówiłem.

— Nieprawdaż — to zdaje się, że nieraz pożytecznie działa i działa rozważnie i posiada rozwagę, a jednak sam siebie nie zna z tej strony, że jest rozważny?

— O, to — powiada — Sokratesie, to nigdy nie może zajść. Ale jeśli ty uważasz, że z tego, na com się poprzednio zgodził, to z konieczności wynika, to ja bym może coś z poprzednich twierdzeń zmienił — nie wstydziłbym się przyznać się, żem coś niesłusznego powiedział raczej, niżbym się kiedy zgodził, że człowiek, który siebie samego nie zna, jest rozważny.

(Jowett)

I have no particular drift, but I wish that you would tell me whether a physician who cures a patient may do good to himself and good to another also?

I think that he may.

And he who does so does his duty?

Yes.

And does not he who does his duty act temperately or wisely?

Yes, he acts wisely.

But must the physician necessarily know when his treatment is likely to prove beneficial, and when not? or must the craftsman necessarily know when he is likely to be benefited, and when not to be benefited, by the work which he is doing?

I suppose not.

Then, I said, he may sometimes do good or harm, and not know what he is himself doing, and yet, in doing good, as you say, he has done temperately or wisely. Was not that your statement?

Yes.

Then, as would seem, in doing good, he may act wisely or temperately, and be wise or temperate, but not know his own wisdom or temperance?

But that, Socrates, he said, is impossible; and therefore if this is, as you imply, the necessary consequence of any of my previous admissions, I will withdraw them, rather than admit that a man can be temperate or wise who does not know himself; and I am not ashamed to confess that I was in error.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.