Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

90. Platon, Charmides 168b5–d3 & e3–8

Sokrates pokazuje Krytiaszowi trudności, jakie powoduje przyjęcie definicji rozwagi jako wiedzy o tym, czy ktoś wie, czy nie wie. Rozumowanie jest bardzo ciekawe z dwudziestowiecznego punktu widzenia, jako argument przeciwko mieszaniu poziomów świata i języka.

Sokrates, Krytiasz:

168b5Καὶ γὰρ τὸ μεῖζόν ϕαμεν τοιαύτην τινὰ ἔχειν δύναμιν, 6ὥστε τινὸς εἶναι μεῖζον;

7῎Εχει γάρ.

8Οὐκοῦν ἐλάττονός τινος, εἴπερ ἔσται μεῖζον.

9᾿Ανάγκη.

10Εἰ οὖν τι εὕροιμεν μεῖζον, ὃ τῶν μὲν μειζόνων ἐστὶν 11μεῖζον καὶ ἑαυτοῦ, ὧν δὲ τἆλλα μείζω ἐστὶν μηδενὸς μεῖζον, c1πάντως ἄν που ἐκεῖνό γ' αὐτῷ ὑπάρχοι, εἴπερ ἑαυτοῦ μεῖζον 2εἴη, καὶ ἔλαττον ἑαυτοῦ εἶναι· ἢ οὔ;

3Πολλὴ ἀνάγκη, ἔϕη, ὦ Σώκρατες.

4Οὐκοῦν καὶ εἴ τι διπλάσιόν ἐστιν τῶν τε ἄλλων διπλα5σίων καὶ ἑαυτοῦ, ἡμίσεος δήπου ὄντος ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν 6ἄλλων διπλάσιον ἂν εἴη· οὐ γάρ ἐστίν που ἄλλου διπλάσιον 7ἢ ἡμίσεος.

8᾿Αληϑῆ.

9Πλέον δὲ αὑτοῦ ὂν καὶ ἔλαττον ἔσται, καὶ βαρύτερον 10ὂν κουϕότερον, καὶ πρεσβύτερον ὂν νεώτερον, καὶ τἆλλα d1πάντα ὡσαύτως, ὅτιπερ ἂν τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν πρὸς ἑαυτὸ 2ἔχῃ, οὐ καὶ ἐκείνην ἕξει τὴν οὐσίαν, πρὸς ἣν ἡ δύναμις 3αὐτοῦ ἦν; […]

e3῾Ορᾷς οὖν, ὦ Κριτία, ὅτι ὅσα διεληλύϑαμεν, τὰ μὲν αὐτῶν 4ἀδύνατα παντάπασι ϕαίνεται ἡμῖν, τὰ δ' ἀπιστεῖται σϕόδρα 5μή ποτ' ἂν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν πρὸς ἑαυτὰ σχεῖν; μεγέϑη 6μὲν γὰρ καὶ πλήϑη καὶ τὰ τοιαῦτα παντάπασιν ἀδύνατον· ἢ 7οὐχί;

8Πάνυ γε.

1.

τὸ μεῖζόν ϕαμεν τοιαύτην τινὰ ἔχειν δύναμιν, ὥστε τινὸς εἶναι μεῖζον (168b5–6) ἐλάττονός τινος, εἴπερ ἔσται μεῖζον (168b8)

x ∦ μεῖζὸν τοῦ yx ∦ μεῖζὸν τοῦ yy ∦ ἔλαττον τοῦ x

x ∦ większe od yx ∦ większe od yy ∦ mniejsze od x

Zał.

2.

Εἰ οὖν τι εὕροιμεν μεῖζον, ὃ τῶν μὲν μειζόνων ἐστὶν μεῖζον καὶ ἑαυτοῦ (168b10–11) εἴπερ ἑαυτοῦ μεῖζον εἴη, καὶ ἔλαττον ἑαυτοῦ εἶναι (168c1–2)

x ∦ μεῖζὸν τοῦ xx ∦ μεῖζὸν τοῦ xx ∦ ἔλαττον τοῦ x

x ∦ większe od xx ∦ większe od xx ∦ mniejsze od x

1., y/x

3.

τὰ μὲν αὐτῶν ἀδύνατα παντάπασι ϕαίνεται ἡμῖν (168e3–4)

~ (x ∦ μεῖζὸν τοῦ yx ∦ ἔλαττον τοῦ y)

~ (x ∦ większe od yx ∦ mniejsze od y)

Zał.

4.

τὰ μὲν αὐτῶν ἀδύνατα παντάπασι ϕαίνεται ἡμῖν […] μή ποτ' ἂν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν πρὸς ἑαυτὰ σχεῖν (168e3–5)

x ∥ μεῖζὸν τοῦ x

x ∥ większe od x

2., 3., R2.2.5

(Witwicki)

— Przecież o tym, co większe, mówimy też, że ma taką jakąś siłę, żeby mogło być od czegoś większe.

— Ono też ma!

— Prawda, że od czegoś mniejszego, jeśli będzie większe?

— Koniecznie.

— Więc, gdybyśmy znaleźli coś większego w tym rodzaju, że ono byłoby większe od rzeczy większych i od siebie samego, a nie byłoby większe od niczego innego, tak, jak to są inne rzeczy większe, to musiałoby mu przysługiwać to, że będąc większe od samego siebie, musiałoby równocześnie być od samego siebie mniejsze. Czy nie?

— Musi tak być, koniecznie — powiada — Sokratesie.

— Nieprawdaż, i jeśli coś jest dwa razy większe od innych rzeczy dwa razy większych i od siebie samego też, to będąc połową samego siebie, byłoby dwa razy większe od siebie i od innych. Nic nie jest przecież dwa razy większe od czegoś innego, jak tylko od połowy.

— To prawda.

— Więc będąc większe od siebie samego, czyż nie będzie zarazem mniejsze, i cięższe zarazem i lżejsze, i starsze, a równocześnie młodsze, i pod każdym innym względem tak samo? Cokolwiek by swoją siłę do siebie samego zwracało, czyż nie będzie zarazem miało i tej istoty, do której siłę posiada? […]

— Więc widzisz, Krytiaszu, że cośmy tylko przeszli, to jedno się nam w ogóle niemożliwe wydaje, a drugie mocno niewiarygodne, żeby swoją siłę mogło do samego siebie kierować. Bo żeby wielkości i ilości tego rodzaju rzeczy to umiały, to w ogóle niemożliwe. Czy tak?

— Tak jest.

(Jowett)

Just as that which is greater is of a nature to be greater than something else?

Yes.

Which is less, if the other is conceived to be greater?

To be sure.

And if we could find something which is at once greater than itself, and greater than other great things, but not greater than those things in comparison of which the others are greater, then that thing would have the property of being greater and also less than itself?

That, Socrates, he said, is the inevitable inference.

Or if there be a double which is double of itself and of other doubles, these will be halves; for the double is relative to the half?

That is true.

And that which is greater than itself will also be less, and that which is heavier will also be lighter, and that which is older will also be younger: and the same of other things; that which has a nature relative to self will retain also the nature of its object: […].

[…]

Do you remark, Critias, that in several of the examples which have been recited the notion of a relation to self is altogether inadmissible, and in other cases hardly credible — inadmissible, for example, in the case of magnitudes, numbers, and the like?

Very true.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.