Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

93. Platon, Lyzis 214e2–215c2

Obalenie tezy, że podobne ciągnie do podobnego, a zatem dobrzy ludzie są przyjaciółmi dobrych.

Sokrates, Lyzis:

214e2Καὶ ἐμοί, ἦν δ' ἐγώ. καίτοι δυσχεραίνω τί γε ἐν αὐτῷ· 3ϕέρε οὖν, ὦ πρὸς Διός, ἴδωμεν τί καὶ ὑποπτεύω. ὁ ὅμοιος 4τῷ ὁμοίῳ καϑ' ὅσον ὅμοιος ϕίλος, καὶ ἔστιν χρήσιμος ὁ 5τοιοῦτος τῷ τοιούτῳ; μᾶλλον δὲ ὧδε· ὁτιοῦν ὅμοιον ὁτῳοῦν 6ὁμοίῳ τίνα ὠϕελίαν ἔχειν ἢ τίνα βλάβην ἂν ποιῆσαι 7δύναιτο, ὃ μὴ καὶ αὐτὸ αὑτῷ; ἢ τί ἂν παϑεῖν, ὃ μὴ καὶ ὑϕ' 215a1αὑτοῦ πάϑοι; τὰ δὴ τοιαῦτα πῶς ἂν ὑπ' ἀλλήλων ἀγαπηϑείη, 2μηδεμίαν ἐπικουρίαν ἀλλήλοις ἔχοντα; ἔστιν ὅπως;

Οὐκ 3ἔστιν.

῝Ο δὲ μὴ ἀγαπῷτο, πῶς ϕίλον;

Οὐδαμῶς.

᾿Αλλὰ 4δὴ ὁ μὲν ὅμοιος τῷ ὁμοίῳ οὐ ϕίλος· ὁ δὲ ἀγαϑὸς τῷ ἀγαϑῷ 5καϑ' ὅσον ἀγαϑός, οὐ καϑ' ὅσον ὅμοιος, ϕίλος ἂν εἴη;

῎Ισως.

6Τί δέ; οὐχ ὁ ἀγαϑός, καϑ' ὅσον ἀγαϑός, κατὰ τοσοῦτον 7ἱκανὸς ἂν εἴη αὑτῷ;

Ναί.

῾Ο δέ γε ἱκανὸς οὐδενὸς δεό8μενος κατὰ τὴν ἱκανότητα.

Πῶς γὰρ οὔ;

῾Ο δὲ μή του b1δεόμενος οὐδέ τι ἀγαπῴη ἄν.

Οὐ γὰρ οὖν.

῝Ο δὲ μὴ 2ἀγαπῴη, οὐδ' ἂν ϕιλοῖ.

Οὐ δῆτα.

῾Ο δὲ μὴ ϕιλῶν γε οὐ 3ϕίλος.

Οὐ ϕαίντεαι.

Πῶς οὖν οἱ ἀγαϑοὶ τοῖς ἀγαϑοῖς 4ἡμῖν ϕίλοι ἔσονται ὴν ἀρχήν, οἳ μήτε ἀπόντες ποϑεινοὶ 5ἀλλήλοις — ἱκανοὶ τὰρ ἑαυτοῖς καὶ χωρὶς ὄντες — μήτε πα6ρόντες χρείαν αὑτῶν ἔχουσιν; τοὺς δὴ τοιούτους τίς μηχανὴ 7περὶ πολλοῦ ποιεῖσϑαι ἀλλήλους;

Οὐδεμία, ἔϕη.

Φίλοι c1δέ γε οὐκ ἂν εἶεν μὴ περὶ πολλοῦ ποιούμενοι ἑαυτούς.

2᾿Αληϑῆ.

Obalenie tezy, że dobrzy ludzie są przyjaciółmi dobrych

 1. ani dlatego, że są podobni (214e2–215a4)
 2. ani dlatego, że są dobrzy (215a4–b4)
 3. rozwinięcie (b): dobrzy się nie szanują nawzajem (215b3–c2)

a)

1.

ὁτιοῦν ὅμοιον ὁτῳοῦν ὁμοίῳ τίνα ὠϕελίαν ἔχειν (214e5–6) οὐκ (215a2) ἂν […] δύναιτο (214e6–7)

ὅμοιον ὁμοίῳ ∥ ὠϕελίαν ἔχον

podobne podobnemu ∥ przynoszące pożytek

Zał.

2.

τὰ δὴ τοιαῦτα (215a1) οὐκ (215a2) ἂν ὑπ' ἀλλήλων ἀγαπηϑείη, μηδεμίαν ἐπικουρίαν ἀλλήλοις ἔχοντα (215a1–2)

¬ ὠϕελίαν ἔχων ∥ ἀγαπηϑέν

¬ przynoszące pożytek ∥ kochane

Zał.

3.

῝Ο δὲ μὴ ἀγαπῷτο, πῶς ϕίλον; — Οὐδαμῶς (215a3)

ἀγαπηϑέν ∥ ϕίλον

kochane ∥ lubiane

Zał.

4.

ὁ μὲν ὅμοιος τῷ ὁμοίῳ οὐ ϕίλος (215a3–4)

ὅμοιον ὁμοίῳ ∥ ϕίλον

podobne przez podobnego ∥ lubiane

1., 2., 3., R1.2.10.3

b)

5.

ὁ ἀγαϑός, καϑ' ὅσον ἀγαϑός, κατὰ τοσοῦτον ἱκανὸς ἂν εἴη αὑτῷ (215a6–7)

ἀγαϑός ⊆ ἱκανὸς αὑτῷ

dobry ⊆ wystarczający sobie

Zał.

6.

῾Ο δέ γε ἱκανὸς οὐδενὸς δεόμενος κατὰ τὴν ἱκανότητα (215a7–8)

ἱκανὸς αὑτῷ ⊆ οὐδενὸς δεόμενος

wystarczający sobie ⊆ niczego nie potrzebujący

Zał.

7.

῾Ο δὲ μή του δεόμενος οὐδέ τι ἀγαπῴη ἄν (215a8–b1)

οὐδενὸς δεόμενος ⊆ οὐδέν ἀγαπῶν

niczego nie potrzebujący ⊆ niczego nie kochający

Zał.

8.

῝Ο δὲ μὴ ἀγαπῴη, οὐδ' ἂν ϕιλοῖ (215b1–2)

οὐδέν ἀγαπῶν ⊆ οὐδέν ϕιλῶν

niczego nie kochający ⊆ niczego nie lubiący

Zał.

9.

῾Ο δὲ μὴ ϕιλῶν γε οὐ ϕίλος (215b2–3)

οὐδέν ϕιλῶν ∥ ϕίλος

niczego nie lubiący ∥ przyjaciel

Zał.

10.

Πῶς οὖν οἱ ἀγαϑοὶ τοῖς ἀγαϑοῖς ἡμῖν ϕίλοι ἔσονται (215b3–4)

ἀγαϑός ∥ ϕίλος

dobry ∥ przyjaciel

5., 6., 7., 8., 9., R1.2.4.10

c) drugi dowód tego samego (215b3–c2)

11.

οἱ ἀγαϑοὶ τοῖς ἀγαϑοῖς […], οἳ μήτε ἀπόντες ποϑεινοὶ ἀλλήλοις — ἱκανοὶ τὰρ ἑαυτοῖς καὶ χωρὶς ὄντες — μήτε παρόντες χρείαν αὑτῶν ἔχουσιν (215b3–6)

ἀγαϑοί ⊆ μήτε ποϑούντες, μήτε παρόντες χρείαν ἀλλήλους

dobrzy ⊆ nie tęskniący ani nie przynoszący pożytku sobie nawzajem

Zał.

12.

τοὺς δὴ τοιούτους τίς μηχανὴ περὶ πολλοῦ ποιεῖσϑαι ἀλλήλους; — Οὐδεμία (215b6–7)

μήτε ποϑούντες, μήτε παρόντες χρείαν ἀλλήλους ∥ περὶ πολλοῦ ποιοῦμενοι ἀλλήλους

nie tęskniący ani nie przynoszący pożytku sobie nawzajem ∥ szanujący się nawzajem

Zał.

13.

Φίλοι δέ γε οὐκ ἂν εἶεν μὴ περὶ πολλοῦ ποιούμενοι ἑαυτούς (215b7–c1)

¬ περὶ πολλοῦ ποιοῦμενοι ἀλλήλους ∥ ϕίλοι

¬ szanujący się nawzajem ∥ przyjaciele

Zał.

14.

Πῶς οὖν οἱ ἀγαϑοὶ τοῖς ἀγαϑοῖς ἡμῖν ϕίλοι ἔσονται (215b3–4)

ἀγαϑοί ∥ ϕίλοι

dobrzy ∥ przyjaciele

11., 12., 13., R1.3.5.8

(Witwicki)

— Mnie się też tak wydaje — mówię. — Jednakże coś mi się przecież w tym nie podoba. Bo proszę cię — na Zeusa — zobaczmyż, co ja tu podejrzewam. Otóż ten podobny podobnemu przez to podobieństwo ma być przyjacielem i taki ktoś jest takiemu pożyteczny? A raczej tak: Cokolwiek jest do czegokolwiek podobne, to jakiż pożytek mieć albo jaką szkodę wyrządzić by mogło, których by i samo nie odnosiło? Albo czego doznać, czego by i od siebie samego doznać nie mogło? A takie dwie istoty jakże się mogą cenić nawzajem, skoro się jedna drugiej na nic nie przydaje? Jestże to możliwe?

— Nie jest.

— A co nie ma wartości — to jak może być miłe?

— Na żaden sposób.

— A więc podobny podobnemu nie będzie przyjacielem. Dobry dobremu — jako dobry a nie jako podobny — gotów być przyjacielem?

— Może być.

— Cóż więc? A czyż dobry, jako dobry, nie będzie przez to samo i wystarczający samemu sobie?

— Tak.

— A ten wystarczający to niczego nie potrzebuje, jeżeli sobie sam wystarcza?

— Jakżeby nie.

— A kto niczego nie potrzebuje, ten i niczego cenić nie może.

— Pewnie, że nie.

— A kto nie ceni, ten i lgnąć nie będzie.

— Nie będzie.

— A kto nie lgnie, ten nie jest przyjacielem.

— Nie wydaje się.

— Więc jakim sposobem mają być dobrzy przyjaciółmi dobrych — w ogóle? Ani za sobą nie tęsknią, gdy są z daleka — każdy sobie sam wystarcza, choć drugiego nie ma przy sobie — a jak są razem, wtedy też na nic jeden drugiemu. Jakże się tacy mogą wielce szanować nawzajem?

— Nie ma sposobu — powiada.

— A przyjaźń być nie może nigdy tam, gdzie nie ma wysokiego wzajemnego szacunku.

— To prawda.

(Jowett)

Yes, I replied; and yet I am not quite satisfied with this answer. By heaven, and shall I tell you what I suspect? I will. Assuming that like, inasmuch as he is like, is the friend of like, and useful to him — or rather let me try another way of putting the matter: Can like do any good or harm to like which he could not do to himself, or suffer anything from his like which he would not suffer from himself? And if neither can be of any use to the other, how can they be loved by one another? Can they now?

They cannot.

And can he who is not loved be a friend?

Certainly not.

But say that the like is not the friend of the like in so far as he is like; still the good may be the friend of the good in so far as he is good?

True.

But then again, will not the good, in so far as he is good, be sufficient for himself? Certainly he will. And he who is sufficient wants nothing — that is implied in the word sufficient.

Of course not.

And he who wants nothing will desire nothing?

He will not.

Neither can he love that which he does not desire?

He cannot.

And he who not is not a lover of friend?

Clearly not.

What place then is there for friendship, if, when absent, good men have no need of one another (for even when alone they are sufficient for themselves), and when present have no use of one another? How can such persons ever be induced to value one another?

They cannot.

And friends they cannot be, unless they value one another?

Very true.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.