Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

94. Platon, Eutydem 276a3–b5

Sofista Eutydem pokazuje, że niezależnie jak Kleiniasz (brat stryjeczny Alkibiadesa) odpowiedziałby na jego pytanie, czy uczą się mądrzy czy głupi, on i tak obali jego odpowiedź. Kleiniasz odpowiedział, że uczą się mądrzy.

Eutydem, Kleiniasz; Sokrates jako narrator:

276a3Καὶ ὁ Εὐϑύδημος, Καλεῖς δέ τινας, ἔϕη, διδασκάλους, ἢ 4οὔ;

῾Ωμολόγει.

Οὐκοῦν τῶν μανϑανόντων οἱ διδάσκαλοι 5διδάσκαλοί εἰσιν, ὥσπερ οἱ κιϑαριστὴς καὶ ὁ γραμματιστὴς 6διδάσκαλοι δήπου ἦσαν σοῦ καὶ τῶν ἄλλων παίδων, ὑμεῖς 7δὲ μαϑηταί;

Συνέϕη.

῎Αλλο τι οὖν, ἡνίκα ἐμανϑάνετε, 8οὔπω ἠπίστασϑε ταῦτα ἃ ἐμανϑάνετε;

Οὐκ ἔϕη.

῏Αρ' οὖν b1σοϕοὶ ἦτε, ὅτε ταῦτα οὐκ ἠπίστασϑε;

Οὐ δῆτα, ἦ δ' ὅς.

2Οὐκοῦν εἰ μὴ σοϕοί, ἀμαϑεῖς;

Πάνυ γε.

῾Υμεῖς ἄρα 3μανϑάνοντες ἃ οὐκ ἠπίστασϑε, ἀμαϑεῖς ὄντες ἐμανϑάνετε.

4᾿Επένευσε τὸ μειράκιον.

Οἱ ἀμαϑεῖς ἄρα μανϑάνουσιν, ὦ 5Κλεινία, ἀλλ' οὐχ οἱ σοϕοί, ὡς σὺ οἴει.

1.

ἡνίκα ἐμανϑάνετε, οὔπω ἠπίστασϑε (276a7–8)

μανϑάνοντες ∥ ἐπιστάμενοι

uczący się ∥ wiedzący

Zał.

2.

οὐ (276b1) σοϕοὶ ἦτε, ὅτε ταῦτα οὐκ ἠπίστασϑε (276b1)

¬ ἐπιστάμενοι ∥ σοϕοί

¬ wiedzący ∥ mądrzy

Zał.

3.

μὴ σοϕοί, ἀμαϑεῖς (276b2)

¬ σοϕοί ⊆ ἀμαϑεῖς

¬ mądrzy ⊆ głupi

Zał.

4.

ἀμαϑεῖς ὄντες ἐμανϑάνετε (276b3)

μανϑάνοντες ⊆ ἀμαϑεῖς

uczący się ⊆ głupi

1., 2., 3., R1.3.5.10

(Witwicki)

A Eutydem mówi: Ty nazywasz niektórych ludzi nauczycielami, czy nie?

Zgodził się.

Nieprawdaż, nauczyciele są nauczycielami tych, którzy się uczą. Tak jak kitarzysta i bakałarz byli przecież nauczycielami twoimi oraz innych chłopców, a wyście byli uczniami?

Przyznał.

Więc prawda, że kiedyście się uczyli, to jeszcze nie wiedzieliście tego, czegoście się uczyli?

Nie — powiada.

Więc czyście byli mądrzy, kiedyście tego nie wiedzieli?

Ano nie — mówi.

Nieprawdaż, więc jeśli nie mądrzy, to głupi?

Tak jest.

Więc wy ucząc się, czegoście nie wiedzieli, uczyliście się jako głupi?

Chłopak skinął głową.

Więc głupi uczą się na mądrych, Kleiniaszu, a nie mądrzy, jak tobie się wydaje.

(Jowett)

Euthydemus proceeded: There are some whom you would call teachers, are there not?

The boy assented.

And they are the teachers of those who learn — the grammar-master and the lyre master used to teach you and other boys; and you were the learners?

Yes.

And when you were learners you did not as yet know the things which you were learning?

No, he said.

And were you wise then?

No, indeed, he said.

But if you were not wise you were unlearned?

Certainly.

You then, learning what you did not know, were unlearned when you were learning?

The youth nodded assent.

Then the unlearned learn, and not the wise, Cleinias, as you imagine.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.