Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

301. Pseudo-Platon, O sprawiedliwym 374e8–375d4

Sokrates rozmawia z kimś bezimiennym o tym, czy można być niesprawiedliwym dobrowolnie.

Sokrates, Ktoś Bezimienny:

374e8῎Ιϑι δὴ καὶ ἐκεῖ, ἐπειδὴ 9τὰ αὐτὰ ὀνομάζων τὰ μὲν δίκαια ϕῂς εἶναι, τὰ δὲ ἄδικα, 375a1ἔχεις εἰπεῖν ὁπότερα τὰ δίκαια καὶ ὁπότερα τὰ ἄδικα;

2᾿Εμοὶ μὲν τοίνυν δοκεῖ ἐν μὲν τῷ δέοντι καὶ τῷ καιρῷ 3ἕκαστα τούτων γιγνόμενα δίκαια εἶναι, ἐν δὲ τῷ μὴ δέοντι 4ἄδικα.

Καλῶς γέ σοι δοκοῦν. μὲν ἄρα ἐν τῷ δέοντι ἕκαστα 5τούτων ποιῶν δίκαια ποιεῖ, δὲ μὴ ἐν τῷ δέοντι ἄδικα;

6Ναί.

Οὐκοῦν ὁ μὲν τὰ δίκαια ποιῶν δίκαιος, ὁ δὲ τἄδικα 7ἄδικος;

῎Εστι ταῦτα.

Τίς οὖν ὁ ἐν τῷ δέοντι 〈καὶ〉 καιρῷ 8οἷός τε τέμνειν καὶ κάειν καὶ ἰσχναίνειν;

῾Ο ἰατρός.

῞Οτι b1ἐπίσταται ἢ δι' ἄλλο τι;

῞Οτι ἐπίσταται.

Τίς δ' ἐν τῷ 2δέοντι σκάπτειν καὶ ἀροῦν καὶ ϕυτεύειν οἷός τε;

῾Ο γεωρ3γός.

῞Οτι ἐπίσταται, ἢ ὅτι οὔ;

῞Οτι ἐπίσταται.

Οὐκοῦν 4καὶ τἆλλα οὕτως; μὲν ἐπιστάμενος οἷός τε τὰ δέοντα 5ποιεῖν ἐστιν καὶ ἐν τῷ δέοντι καὶ ἐν τῷ καιρῷ, ὁ δὲ μὴ ἐπι6στάμενος οὔ;

Οὕτως.

Καὶ ψεύδεσϑαι ἄρα καὶ ἐξαπατᾶν 7καὶ ὠϕελεῖν, ὁ μὲν ἐπιστάμενος οἷός τε ποιεῖν ἕκαστα τούτων 8ἐν τῷ δέοντι καὶ τῷ καιρῷ, ὁ δὲ μὴ ἐπιστάμενος οὔ;

c1᾿Αληϑῆ λέγεις.

῾Ο δέ γε ταῦτα ποιῶν ἐν τῷ δέοντι δίκαιος;

2Ναί.

Δι' ἐπιστήμην δέ γε ταῦτα ποιεῖ.

Πῶς δ' οὔ;

3Δι' ἐπιστήμην ἄρα δίκαιος ὁ δίκαιος.

Ναί.

Οὐκοῦν ὁ ἄδικος 4διὰ τὰ ἐναντίον ἄδικός ἐστιν τῷ δικαίῳ;

Φαίνεται.

῾Ο δὲ 5δίκαιος διὰ σοϕίαν δίκαιος.

Ναί.

Δι' ἀμαϑίαν ἄρα ὁ ἄδικος 6ἄδικος.

῎Εοικε.

Κινδυνεύει ἄρα ὃ μὲν οἱ πρόγονοι ἡμῖν 7κατέλιπον σοϕίαν δικαιοσύνη εἶναι, ὃ δὲ ἀμαϑίαν, τοῦτο δὲ d1ἀδικία.

῎Εοικεν.

῾Εκόντες δὲ ἀμαϑεῖς εἰσιν οἱ ἄνϑρωποι 2ἢ ἄκοντες;

῎Ακοντες.

῎Ακοντες ἄρα καὶ ἄδικοι;

Φαί3νεται.

Οἱ δὲ ἄδικοι πονηροί;

Ναί.

᾿Ακοντες ἄρα πονηροὶ 4καὶ ἄδικοι;

Παντάπασι μὲν οὖν.

1.

ἐν […] τῷ δέοντι καὶ τῷ καιρῷ […] δίκαια (375a2–3)

ἐν τῷ δέοντι = δίκαια

w potrzebie = sprawiedliwe

Zał.

2.

ἐν δὲ τῷ μὴ δέοντι ἄδικα (375a3–4)

ἐν τῷ μὴ δέοντι = ἄδικα

nie w potrzebie = niesprawiedliwe

Zał.

3.

ὁ […] ἐν τῷ δέοντι […] ποιῶν δίκαια ποιεῖ (375a4–5)

ἐν τῷ δέοντι ποιῶν = δίκαια ποιῶν

działający w potrzebie = działający sprawiedliwie

1., R7.2

4.

ὁ […] μὴ ἐν τῷ δέοντι ἄδικα (375a5)

ἐν τῷ μὴ δέοντι ποιῶν = ἄδικα ποιῶν

działający nie w potrzebie = działający niesprawiedliwie

2., R7.2

5.

ὁ μὲν τὰ δίκαια ποιῶν δίκαιος (375a6)

δίκαια ποιῶν = δίκαιος

działający sprawiedliwie = sprawiedliwy

Zał.

6.

ὁ δὲ τἄδικα ἄδικος (375a6–7)

ἄδικα ποιῶν = ἄδικος

działający niesprawiedliwie = niesprawiedliwy

Zał.

7.

ὁ […] ἐπιστάμενος οἷός τε τὰ δέοντα ποιεῖν ἐστιν καὶ ἐν τῷ δέοντι καὶ ἐν τῷ καιρῷ (375b4–5)

ἐπιστάμενος = ἐν τῷ δέοντι ποιῶν

wiedzący = działający w potrzebie

Zał.

8.

ὁ δὲ μὴ ἐπιστάμενος οὔ (375b5–6)

μὴ ἐπιστάμενος = ἐν τῷ μὴ δέοντι ποιῶν

niewiedzący = działający nie w potrzebie

Zał.

9.

῾Ο […] ποιῶν ἐν τῷ δέοντι δίκαιος (375c1)

ἐν τῷ δέοντι ποιῶν = δίκαιος

działający w potrzebie = sprawiedliwy

3., 5., R1.1.2.4

10.

Δι' ἐπιστήμην ἄρα δίκαιος ὁ δίκαιος (375c2)

ἐπιστάμενος = δίκαιος

wiedzący = sprawiedliwy

7., 9., R1.1.2.4

11.

Δι' ἀμαϑίαν ἄρα ὁ ἄδικος ἄδικος

μὴ ἐπιστάμενος = ἄδικος

niewiedzący = niesprawiedliwy

4., 6., 8., R1.1.2.10

12.

ἀμαϑεῖς εἰσιν […] ἄκοντες (375d1–2)

μὴ ἐπιστάμενος ∥ ἕκων

niewiedzący ∥ dobrowolny

Zał.

13.

ἄκοντες ἄρα καὶ ἄδικοι (375d2)

ἄδικος ∥ ἕκων

niesprawiedliwy ∥ dobrowolny

11., 12., R1.2.8.1

14.

Οἱ δὲ ἄδικοι πονηροί (375d3)

ἄδικος = πονηρός

niesprawiedliwy = zły

Zał.

15.

ἄκοντες ἄρα πονηροὶ (375d3–4)

πονηρός ∥ ἕκων

zły ∥ dobrowolny

13., 14., R1.2.8.2

(Regner)

— Wróćmy teraz do tamtego. Skoro dając czynom tę samą nazwę, uznajesz jedne za sprawiedliwe, inne za niesprawiedliwe, to czy możesz powiedzieć, które z nich są sprawiedliwe, które zaś niesprawiedliwe?

— Co do mnie, wydaje mi się, że dokonane w potrzebie i we właściwych okolicznościach są sprawiedliwe, dokonane zaś bez potrzeby są niesprawiedliwe.

— Pięknie ci się wydaje. Ten więc, kto w potrzebie dokonuje jakiegokolwiek z tych czynów, postępuje sprawiedliwie, ten zaś kto bez potrzeby, postępuje niesprawiedliwie?

— Tak.

— Czy więc ten, kto dokonuje czynów sprawiedliwych, nie jest sprawiedliwy, a ten, kto dokonuje czynów niesprawiedliwych, nie jest niesprawiedliwy?

— Jest tak.

— Kim więc jest ten, kto w potrzebie i we właściwym czasie umie i krajać, i przypalać, i powodować odchudzenie?

— Lekarzem.

— Czy dlatego, że się zna na tym, czy dla czego innego?

— Dlatego, że się zna.

— Kto zaś jest władny, gdy zajdzie potrzeba, kopać, orać, sadzić?

— Rolnik.

— Czy dlatego, że się zna na tym, czy dlatego, że się nie zna?

— Dlatego, że się zna.

— Czy nie jest więc tak samo w innych wypadkach? Ten, kto się zna na rzeczy, władny jest i to czynić, co należy, i gdy trzeba, i o właściwej porze, ten zaś, kto się nie zna na tym, nie jest władny?

— Słusznie powiadasz.

— A więc, kto jest obeznany z tym, władny jest i kłamać, i oszukiwać, i wspomagać, i dokonywać każdego z tych czynów w potrzebie i we właściwym czasie, ten zaś, kto nie jest z tym obeznany, nie jest władny.

— Prawdę mówisz.

— Ten zaś, kto te rzeczy czyni, gdy zachodzi potrzeba, jest sprawiedliwy?

— Tak.

— Tak zaś postępuje w każdym razie dzięki wiedzy?

— Jakżeby inaczej?

— Przez wiedzę przeto sprawiedliwy jest sprawiedliwy?

— Tak.

— Czyż więc nie przez przeciwieństwo do sprawiedliwego niesprawiedliwy jest niesprawiedliwy?

— Zdaje się, że tak.

— Sprawiedliwy zaś jest sprawiedliwy dzięki mądrości.

— Tak.

— Niesprawiedliwy jest więc niesprawiedliwy przez głupotę.

— Wydaje się, że tak.

— Chyba więc przodkowie pozostawili nam przeświadczenie, że mądrością jest sprawiedliwość i że głupotą jest też niesprawiedliwość.

— Tak się zdaje.

— Czy ludzie są dobrowolnie głupcami, czy niedobrowolnie?

— Niedobrowolnie.

— A więc niedobrowolnie również niesprawiedliwymi.

— Zdaje się.

— Niesprawiedliwi zaś są występni?

— Tak.

— A więc występnymi i niesprawiedliwymi są niedobrowolnie?

— Całkowita prawda.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.